Перелік конкурсних предметів при вступі до університету

konkurs predmet

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття ступня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів), визначених Переліком конкурсних предметів.

Мінімальна кількість балів сертифіката з визначених предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання в Університеті для здобуття ступеня бакалавра становить 100 балів.

konkurs predmet

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття ступня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів), визначених Переліком конкурсних предметів.

Мінімальна кількість балів сертифіката з визначених предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання в Університеті для здобуття ступеня бакалавра становить 100 балів.

Конкурсний відбір вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого спеціаліста

1. Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться фахове вступне випробування. Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів і формують конкурсний бал вступника. Мінімальна кількість балів, що дає право вважати випробування успішним, повинна становити не менше 52 балів. За умови рівності результатів фахового вступного випробування вступники у списку рекомендованих до зарахування розташовуються відповідно до значення середнього балу додатка до диплома молодшого спеціаліста.

2. Для конкурсного відбору вступників, що вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додаткове вступне випробування у формі співбесіди, за результатами якої атестаційна комісія приймає рішення про допуск/не допуск вступника до подальшого проходження фахового випробування. У  випадку,  якщо вступник  не  склав  додаткового вступного випробування у вигляді співбесіди,  він  втрачає  право брати учать у конкурсному відборі на дану спеціальність (освітню програму).

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів за результатами фахового випробування та середнього бала диплома (додатка до нього). Для такої категорії осіб обов’язковим є виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання з метою ліквідації академічної різниці.

Конкурсний відбір вступників при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра

1. Конкурсний бал для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного іспиту з іноземної мови та середнього бала диплома (додатка до нього), конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Результати фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. Мінімальна кількість балів, що дає право вважати випробування успішним, повинна становити не менше 52 балів.

2. Вступник, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня магістра, складає в Університеті один вступний іспит з іноземної мови незалежно від того, скільки та які спеціальності (форми навчання) в Інститутах Університету ним обрано. Якщо вступник подав декілька заяв на різні спеціальності, то один вступний іспит з іноземної мови він складає за графіком тієї спеціальності та форми навчання, де цей іспит проводиться раніше.

3. Середній бал диплома обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до десятих. У разі, якщо оцінки у дипломі виставлені за 5-бальною шкалою, середній бал переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його множення на 20 та подальшим округленням до десятих.

4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводиться співбесіда, фахове випробування, вступний іспит з іноземної мови.

За результатами співбесіди атестаційна комісія приймає рішення про допуск/не допуск вступника до подальшого проходження фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови. У  випадку,  якщо вступник  не  склав  додаткового вступного випробування у вигляді співбесіди,  він  втрачає  право брати учать у конкурсному відборі на дану спеціальність (освітню програму).

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів за результатами фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала диплома (додатка до нього). Результати фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів.