Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

 

Завідувач кафедри:

д.е.н., проф. Вовчак Ольга Дмитрівна

Адреса та зв’язок:

04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, ауд.203, 204

Контактний телефон: +38 (044) 425-69-14.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Фахівець кафедри:

Грохольська Марина Євгеніївна

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Роб. тел.: 425-95-67
 

 

 

Завідувач кафедри:

д.е.н., проф. Вовчак Ольга Дмитрівна

Адреса та зв’язок:

04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, ауд.203, 204

Контактний телефон: +38 (044) 425-69-14.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Фахівець кафедри:

Грохольська Марина Євгеніївна

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Роб. тел.: 425-95-67
 

 

Про кафедру

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування була створена 06 жовтня 2017 року на базі об’єднання кафедри банківської справи і кафедри фінансів та страхування. В структурі Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» кафедра функціонує як випускова з підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Очолює кафедру Вовчак Ольга Дмитрівна (на фото), д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України. Автор понад 300 наукових і понад 70 навчальних і навчально-методичних праць. В Університеті банківської справи забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Інвестування», «Аналіз інвестиційних проектів», «Проектне фінансування», «Банківська система», «Банківське інвестиційне кредитування»,  «Факторинг», «Сучасні теорії грошей та кредиту», «Управління банківською діяльністю».

Основна мета кафедри — підготовка інноваційних менеджерів, здатних аналітично мислити, що володіють сучасними знаннями і практичними навичками, необхідними для роботи у різних сферах банківської та фінансово-кредитної діяльності.

Діяльність кафедри здійснюється на засадах постійного самовдосконалення, що забезпечує її розвиток, конкурентоспроможність при виборі майбутньої спеціальності абітурієнтами. Підготовка фахівців в галузі фінансів, банківської справи та страхування ведеться з урахуванням швидких змін умов функціонування фінансового ринку, посилення глобалізаційних процесів, конкуренції, необхідності подальшої реформи вітчизняної банківської системи на основі адаптації міжнародного та впровадження провідного вітчизняного досвіду в практику функціонування банківських установ.

В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, враховано основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні у Європейський освітянський простір, а також реальні потреби практиків щодо формування у випускників певних компетенцій.

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів, банківської справи та страхування сформований з високоосвічених фахівців, які мають багаторічний  практичний та науковий досвід роботи.  На кафедрі працюють 21 викладачів, з яких 19 мають науковий ступінь (в т. ч. 11 – докторів економічних наук і 8 – кандидатів економічних наук), серед яких 12 професорів, 8 доцентів та 1 ст. викладач.  Середнє значення індексу Гірша викладачів кафедри становить 7, що забезпечується публікаціями у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз.

До навчального процесу підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування залучаються провідні фахівці, які займають керівні посади в найбільших банках України: керівники департаментів та служб НБУ, фахівці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, інших фінансово-кредитних установ. Для проведення тематичних лекцій запрошувалися іноземні фахівці та представники центральних банків і фінансових установ Польщі, Німеччини, Швейцарії та інших країн. Окремі заняття проходять безпосередньо в банківських установах Києва, страхових компаніях, інших фінансових установах.

Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, сучасна матеріально-технічна база, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили кафедрі стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  Підготовлені кафедрою фахівці мають науковий рівень, що забезпечує потреби у фахівцях вищої кваліфікації банківської системи України.

Основні напрями роботи кафедри

 Навчальна робота кафедри фінансів, банківської справи та страхування забезпечує викладання понад 40 дисциплін та спецкурсів фундаментальної економічної та фахової підготовки для студентів освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр».

Практичне навчання студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців в ІБТБ УБС та проводиться з метою поглиблення та закріплення теоретичних знань, формування вмінь і практичних навичок самостійного виконання професійних завдань. Кафедра проводить наукові дослідження в рамках здійснення теоретичних та практичних досліджень з актуальних проблем фінансового і корпоративного менеджменту, фінансового ринку, індустрії фінансових послуг, розвитку фінансової та банківської систем. Студенти - магістри проходять переддипломну практику в банківських установах та НБУ, страхових компаніях, Державній фіскальній службі України, страхових компаніях, інших фінансово-кредитних установах. Також студенти – бакалаври  1 - 2 курсів проходять навчальну практику, частина  якої відбувалася в онлайн-режимі з використанням операційної системи і програмного забезпечення ПАТ КБ «Приватбанк».

Кафедрою підготовлено якісне навчально-методичне забезпечення, підручники, посібники.

Наукова робота кафедри у  2017/2018 н.р. науково-педагогічні працівники кафедри, аспіранти, здобувачів та докторанти забезпечують виконання досліджень держбюджетної, госпдоговірної та ініціативної тематики: «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі» (науковий керівник – д.е.н., проф. кафедри Барановський О.І.), «Місце та роль банківської системи в забезпеченні фінансової безпеки України» (науковий керівник – д.е.н., проф. Вовчак О.Д.) та «Розвиток індустрії фінансових послуг в Україні» (науковий керівник – д.е.н, доцент Міщенко С.В.), «Соціологічне дослідження з питань готівкового обігу України» (на замовлення департаменту готівкового обігу Національного банку України), «Формування моделі навчання здобувачів вищої освіти в сфері бізнесу та фінансових операцій з урахування потреб майбутнього» (на замовлення Громадської спілки «Фонд розвитку банківської освіти та науки»), «Посилення довіри до банківських установ шляхом підвищення ефективності діяльності банківської системи України» (науковий керівник – д.е.н, професор Швець Н. Р.)

При кафедрі функціонують наукові школи:  «Місце та роль банківської системи в забезпечення фінансової безпеки України» – науковий керівник – д.е.н., проф. Вовчак О.Д.; «Банківництво в умовах сталого розвитку» - наукові керівники д.е.н., проф. Смовженко Т.С та д.е.н., проф. Вовчак О.Д..; «Фінансова безпека держави, суб’єктів господарювання та фінансових інститутів» - науковий керівник д.е.н., проф. Барановський О.І.; «Фінансово-кредитне забезпечення інвестиційно-інноваційної моделі економіки» – науковий керівник д.е.н., проф. Кузнєцова А.Я.; «Індустрія фінансових послуг» – науковий керівник д.е.н, доцент Міщенко С.В. Учасниками є НПП кафедри, докторанти, аспіранти та студенти. Результати досліджень  в межах наукових шкіл знайшли своє відображення у докторських і кандидатських  дисертаціях, монографіях, наукових статтях та інших публікаціях, а також використовуються у навчальному процесі при розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін, викладанні дисциплін, написанні курсових та кваліфікаційних робіт магістрів.

Під керівництвом викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування студенти беруть активну участь у: щорічних інститутському та університетському конкурсах  студентських наукових робіт з банківської справи; щорічних науково-практичних конференціях студентів та молодих учених, у тому числі в науково-практичній конференції «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України», яка проводиться в ІБТБ у травні.

Кафедрою фінансів, банківської справи та страхування щорічно в травні проводиться Круглий стіл на тему «Професійна модель банкіра: сучасний погляд», у якому беруть учать студенти, НПП, представники  НБУ, банків та інших фінансово-кредитних установ.

Кафедрою укладено угоди про співпрацю з банками, страховими компаніями, недержавними пенсійними фондами, фінансовими компаніями тощо. Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію шляхом вивчення досвіду роботи провідних банків, інших фінансово-кредитних установ, нових нормативних документів НБУ, інших законодавчих актів, освоєння програмного комп’ютерного забезпечення, участі у семінарах з питань впровадження інноваційних методів навчання, навчальних тренінгах,  проходження стажування у провідних вищих навчальних закладах України та зарубіжних країн., центральних банках Європи тощо.

При кафедрі функціонує Музей історії грошей, робота якого забезпечується самими студентами і викладачами. В Музеї проводяться екскурсії, заняття для школярів, студентів інших ВНЗ з фінансової грамотності, а також зустрічі з фахівцями банківських установ, експертами фінансових ринків та представниками законодавчої та виконавчої влади. Представлені експонати музею щорічно оновлюються.

В рамках ознайомлення з майбутньою професією для студентів проводяться  зустрічі з керівниками департаментів управління персоналом банків та інших фінансових установ.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування здійснює профорієнтаційну діяльність, спрямовану на залучення випускників шкіл, бакалаврів як своїх структурних інститутів, так і інших ВНЗ для продовження навчання в Університеті банківської справи НБУ, працівників комерційних банків і системи НБУ для навчання за заочною формою та осіб, котрі бажають отримати другу вищу освіту.

Дисципліни кафедри

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ - БАКАЛАВР

 1. Аналіз банківської діяльності
 2. Банківська система
 3. Банківські операції І
 4. Банківські операції ІІ
 5. Виробнича практика
 6. Гроші і кредит І
 7. Гроші і кредит ІІ
 8. Державний фінансовий контроль
 9. Інвестиційний аналіз
 10. Маркетинг
 11. Навчальна практика
 12. Навчально-ознайомча практика
 13. Операції з цінними паперами
 14. Податкова система
 15. Соціальне страхування
 16. Страхові послуги
 17. Страхування
 18. УБС студія «Тайм-менеджмент»
 19. Фінанси І
 20. Фінанси підприємств
 21. Фінанси, гроші та кредит
 22. Фінансовий аналіз
 23. Фінансовий ринок
 24. Центральний банк і грошово-кредитна політика 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ - МАГІСТР

 1. Банківський менеджмент
 2. Кредитний менеджмент
 3. Банківське інвестиційне кредитування
 4. Платіжні інновації
 5. Регулювання грошово-кредитної сфери
 6. Проектне фінансування
 7. Ризик-менеджмент у банку
 8. Маркетинг у банку
 9. Ринок фінансових послуг
 10. Фінансове посередництво
 11. Страховий менеджмент
 12. Факторинг
 13. Технологія продажу банківських продуктів
 14. Фінансова безпека банку
 15. Банківська та комерційна таємниця
 16. Фінансовий менеджмент
 17. Фінансовий моніторинг у банку
 18. Фінансові системи зарубіжних країн 

Вовчак Ольга Дмитрівна

Vovchak O P

Д.е.н., доцент, завідувач кафедри, академік Академії економічних наук України

Освіта: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – організація управління, планування та регулювання економікою (1988), доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка і  управління національним господарством (2006). Докторська дисертація на тему: «Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні».

Дисципліни, що викладає:

 1. Проектне фінансування
 2. Факторинг
 3. Банківське інвестиційне кредитування
 4. Методологія наукових досліджень
 5. Історія грошей і банківництва

Членство в радах: Член спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в Університеті банківської справи НБУ за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному  університеті за спеціальністю 08.00.03 – економіка і управління національним господарством.

Член Асоціації вчених «Економічна еліта Львова», член редколегій Вісника Університету банківської справи.

Наукові інтереси: ефективність функціонування банківської системи в перехідних економіках, державне регулювання банківської інвестиційної діяльності, взаємодія банківського та реального секторів економіки, реструктуризація та консолідація вітчизняних банків, кредитно-інвестиційне стимулювання розвитку економіки 

Наукове керівництво: підготовлено 20 кандидатів економічних наук, 3 докторів економічних наук

Перелік основних публікацій:

 1. Вовчак О.Д.  Гроші та кредит : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, З.Р. Костак, І.Є. Бучко. -К.: ЦУЛ, 2013. – 424 с.
 2. Вовчак О. Д.  Проектне фінансування : навч. посібник / О. Д. Вовчак [та ін.] –  Київ : Університет банківської справи НБУ, 2015. – 420с.
 3. Скаско О., Сарахман О., Вовчак О. та ін. Внутрішній аудит у банку : навч. посібник. – К. УБС НБУ, 2015 р.
 4. Вовчак О.Д., Костак З.Р. Історія грошей та банківництва : навч. посібник. – Львів, ЛТЕУ, 2016. -  210 с.
 5. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Інвестиційницй менеджмент : навч. посібник. – Львів, ЛТЕУ, 2016. – 354 с.
 6. Концентрація банківського капіталу в Україні: управління і досвід : монографія  / О.Д. Вовчак,  Ю.О. Бойко / за наук.ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука. - Львів : «Растр-7», 2012. – 192 с.
 7. Вовчак О.Д. Управління податковою безпекою суб’єктів підприємництва в Україні / О.Д. Вовчак,  С. К. Реверчук, Н. М. Рущишин, І. Г. Кеменяш: монографія. - Львів: вид-во ЛКА, 2013. – 192 с. 
 8. Реструктуризація вітчизняних комерційних банків : монографія / за ред.. Вовчак О.Д. -  К.: УБС НБУ, 2014. – 430 с.
 9. Вовчак О.Д., Пірог В.В. Фінансові інструменти в управлінні кредитними ризиками банків України в умовах глобалізації: монографія. -  Камянець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 240с.
 10. Башнянин Г.І., Вовчак О.Д. та ін..Організація інноваційної діяльності в економічному регіоні: Монографія. - Львів, Ліга-Прес, 2013. - 146 с. 11.Вовчак О.Д. Капіталоутворення в банківському секторі України : теорія та практика управління : монографія / О.Д. Вовчак, В.А.Вареник, Ю.О. Самура. –Львів: Ліга-Прес, 2014.  – 208 с.
 11. Современное состояние и проблемы развития бизнеса : монография / авт.кол.; под ред. д-ра екон. наук, проф. А.Я. Кузнецовой. – К. : УБД НБУ, 2014. – 306 с. - Вовчак О.Д. Государственное роегулирование банковской системы  Украины как главный аспект формирования ее эффективной структуры (пп 3.3, с. 207 - 216).
 12. Вовчак О.Д. Державне регулювання фінансової складової національної економіки : монографія / О. Вовчак, І. Канцір, Т. Андрейків. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 180с.
 13. Вовчак О.Д. Модернізація підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників банків / О.Д. Вовчак, Н.С. Меда // Вісник Національного банку України. – 2013. - № 12. - С.46-50.
 14. Вовчак О.Д. Монетарний підхід до аналізу платіжного балансу / О.Д. Вовчак,  В. Ю. Малюкова // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. - Одеса, 2013.- №  27(206). – 264 c. - С. 135-144.
 15. Вовчак О.Д. Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом / О.Д. Вовчак // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки держави», 31 травня 2013 р., м. Львів,  Львівський державний університет  внутрішніх справ. – Львів: ЛДУВС, 2013. – С.77-80.
 16. Вовчак О.Д. Особливості посткризового розвитку державних банків в Україні / О.Д. Вовчак // Вісник Університету банківської справи НБУ. - №2 (17). - 2013. - С. 135-138.
 17. Вовчак О.Д. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України як ключової ланки фінансового посередництва/ О.Д. Вовчак, Л.М. Надієвець // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2014. – том 19, випуск 2. – С.114-118.
 18. Вовчак О. Д. Теоретичні засади та методичні рекомендації формування  концепції соціально-економічного розвитку України / Вовчак О. Д., Хмелярчук М. І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 5. Частина 1. – Херсон, 2014. – С. 18-22.
 19. Vovchak O. Global financial crisis and its peculiarities in Ukraine / Vovchak O., Khmelyarchuk M. // Financial system stability in Ukraine and Poland (Material of the conference). – Wroclaw, 2014. – P. 43-49.
 20. Вовчак О.Д. Антикризові програми розвитку банківського сектору економіки в Україні: стан та перспективи впровадження / О. Д. Вовчак, П. М. Сенищ // матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», 25-26 вересня 2014 р. – Харків: ХІБС, 2014. – С.12-16.
 21. Вовчак О.Д. Сучасні підходи до управління банківською інвестиційною діяльністю / О. Д. Вовчак // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (2-4 жовтня 2014 р., Хмельницький). – Хмельницький: ХмЦНІІ 2014. – С. 67-69.
 22. Вовчак О.Д. Сучасні інструменти реструктуризації банківської системи України / О.Д.Вовчак, І.А. Осадчий //  Вісник Національного банку України. – 2014. - № 12. – С.13-17.
 23. Вовчак О.Д. Складання фінансової  звітності за міжнародними та національними стандартами: порівняльна характеристика / О.Д. Вовчак, Л.М. Надієвець // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту : Економічні науки. - Кам'янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2014. - С. 62-76.
 24. Вовчак О.Д. Напрями стабілізації роботи банків в  умовах кризових явищ [Електронний ресурс] / О.Д.Вовчак, О. М. Крамаренко // Фінансовий простір. – 2014. - № 4 (16).– С. 27-31
 25. Вовчак О.Д. Систематизація та удосконалення класифікації ресурсної бази банків / О.Д. Вовчак, М.С. Алілуйко // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – №1/7(21). – С.57-60.
 26. Tamara Smovzhenko, Olga Vovchak «Strategic Approaches of Reforming the Banking System of Ukraine in the Conditions of Eurointegration». Argumenta Oeconomica Cracoviensia, № 9, 2015.
 27. Вовчак О. Д. Кредитні ресурси суб’єктів кредитного ринку: теоретико-методологічні підходи / О.Д. Вовчак, Г.В. Миськів  //  Вісник Національного банку України. - 2015. - № 3. - С. 35-39.
 28. Вовчак О.Д. Діяльність вітчизняних кредиторів на кредитному ринку України [Електронний ресурс] / О.Д.Вовчак, Г.В. Миськів // Фінансовий простір. – 2015. - № 1 (17). – С. 76-82.
 29. Вовчак О. Д. Влияние международного кредитования на экономику Украины / О. Д. Вовчак , Г. В. Мыськив //  Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2015. – №6. – C.77–85. 
 30. Вовчак О.Д. Банківські інвестиції та економічна безпека держави / О.Д. Вовчак // Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції(22 квітня 2016 р.) – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – С.57-61.
 31. Вовчак О.Д. Особливості розвитку інвестиційної діяльності страховиків в умовах посилення глобалізаційних процесів в економіці /.Д. Вовчак // Інноваційні напрями розвитку страхового ринку України: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наук.-практ. Конф. (19-20 квітня 2016 р., м. Київ). – К.: КТ «Забєліна – Фільковська Т.С. і компанія Київська нотна фабрика», 2016. – С. 58-62.
 32. Вовчак О.Д., Сенищ П.М. Напрями підвищення ефективності функціонування банківського сектору в Україні / О.Д. Вовчак, П.М. Сенищ // Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір», 18-20 травня 2016 р.- К.: УБС, 2016. – 45-51.
 33. Вовчак О.Д. Проблемні аспекти економічної безпеки банків в Україні / О.Д. Вовчак // Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи: Матеріали ІVМіжнародної науково-практичної конференції, 26-28 травня 2016 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 250с.
 34. Вовчак О.Д., Миськів Г.В. Соціально-маркетингові заходи у системі чинників формування довіри населення до установ кредитної системи : тези Науково-практичної конференції «Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя», 17-19 лютого 2016 року, м. Львів

Нагороди:

2007, Почесна грамота Львівської обласної держадміністрації за вагомий внесок у розвиток науки.

2008, почесна відзнака «Знак пошани» Центральної спілки споживчої кооперації .

2008, Подяка Львівського міського голови за вагомий внесок у розвиток науки.

2012, нагрудний знак МОН «Відмінник освіти України».

2014,  Подяка Голови правління Національного банку України.

2015, Пані Банкір -2014р.

Науковий бібліометричний профіль у системі Google Scholar.

 

Смовженко Тамара Степанівна

Smovgenko P S

Доктор економічних наук, професор.

Освіта: доктор економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами (2002).

Дисертація на тему: «Організаційно-економічна політика сприяння розвиткові підприємництва та механізми її реалізації»

Дисципліни, що викладає:

Банківська система України: стан, проблеми та перспективи розвитку

Перелік основних публікацій:

Монографії

2014

 1. Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічний та етико-естетичний виміри [Текст] : моногр. / кол. авт. : М. М. Бровко, … Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник та ін. – Ніжин : ТОВ «Видавництво Аспект-Поліграф», 2014. – 544 с.
 2. Смовженко Т. Питання макроекономічної політики України на 2014–2019 рр. [Текст] : експертно-аналіт. доп. / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко. – К. : УБС НБУ, 2014. – 54 с.
 3. Современное состояние и проблемы развития бизнеса [Текст]: моногр. / кол.авт.: Т. С. Смовженко, А. Н. Тридед, Г. М.Азаренкова и др. ; под ред. А. Я. Кузнєцовой, О. О. Лапко. – К. : УБС НБУ, 2014. – 353 с.

2016

 1. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України : монографія д-ра екон. наук / (Г. Т. Карчева, Т. С. Смовженко, В. І. Міщенко та ін.) ; за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 279 с.

 

Підручники та навчальні посібники

2013

 1. Смовженко Т. С. Копоративне управління в банках [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Смовженко, О. Б. Денис. – К. : УБС НБУ, 2013. – 307 с.
 2. Фінансова грамотність [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. : Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнєцова, О. О. Другов та ін. ; за ред. Т. С. Смовженко. –  2-ге вид. – К. : УБС НБУ, 2013. – 311 с.
 3. Фінансова грамотність : робочий зошит для учня [Текст] / кол. авт. : О.І. Білик, О. Д. Вовчак, … Т. С. Смовженко ; за ред. Т. С. Смовженко. – 2-ге вид., випр. і допов. – К., 2013. – 115 с.

2015

 1. Українськалюдина в європейськомусвіті: виміриідентичності : навч. посібник / кол. авторів (Т. С. Смовженко та ін.) ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З. Е. Скринник. – К. : УБС НБУ, 2015. – 609 с.
 2. Основи фінансового аналізу : навч. посібник / Я. І. Єлейко, О. М. Кандибка, М. Л. Лапішко, Т. С. Смовженко ; Ун-т банк. справи НБУ (м. Київ), Львів. ін-т банк. справи. - Вид. 2-ге, випр. і допов. - Львів : ННВК "Акад. технологій та бізнесу", 2015. - 151 с.

2016

 1. Львів банківський. Авторський колектив: Б. Білан, З. Комаринська, Т. Смовженко, В. Васюта, М. Вознюк, кер. Проекту О. Другов - Львів: Апріорі, 2016 – 76 с.:іл

 

Статті у наукових та фахових періодичних виданнях

2014

 1. Смовженко Т.С.Гуманітарні аспекти економічної модернізації: чи є українець людиною економічною? [Текст] / Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник// Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічний та етико-естетичний виміри : моног. / кол. авт. М. М. Бровко, …Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник та ін. – Ніжин, 2014. – С. 90 – 105
 2. Смовженко Т. С. Людина – громадянин планети Земля [Текст] / Т. С. Смовженко // «HUMAN FORUM» : Міжнар. конгрес Міжнар. Асоціації Ун-тів, м. Барселона, Іспанія, 4–6 червня 2014 р. / Вища школа менеджменту Барселони.
 3. Смовженко Т. С. Криза та соціально-політична ситуація в Україні [Текст] / Т. С. Смовженко // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : ХІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 30–31 жовтня 2014 р. : зб. тез доп. / Київ. нац. ун-т і.Т.Шевченка. – К., 2014.
 4. Смовженко Т. С. Культурно-історичні чинники економічної трансформації в Україні[Текст] / Т. С. Смовженко // Людина і сусіпльство: економічний та соціокультурний розвиток : Всеукр. наук.-практ. конф., м. Рівне, 20–21 березня 2014 р. : матеріали / Рівнен. Ін-т ун-ту «Україна».
 5. Смовженко Т. Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр.: банківська і фінансова сфери [Текст] / Т. Смовженко, Г. Багратян,                          І. Кравченко // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 10. – С. 20–24.
 6. Смовженко Т. С. Наукова полеміка між кейнсіанцями і монетаристами щодо форм державного впливу на національну економіку [Текст] / Т. С. Смовженко, Г. Я. Стеблій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: (зб. наук. пр.) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105) : Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. – С. 394–403.
 7. Смовженко Т. С. Революція гідності та економічна модернізація: чи здолаємо «ефект колії»? [Текст] / Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей : зб. наук. пр. / Ун-т банк справи НБУ (м. Київ), Укр. філос.-екон. наук. т-во, Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; редкол. : Т. С. Смовженко, В. Д. Базилевич, В. Г. Бодров та ін. ; відп. секретар З. Е. Скринник. – К., 2014. – С. 26–32.

 

2015

 1. Смовженко Т. С. Реінтеграція в західну цивілізацію:виклики та цінні імперативи [Текст] // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей : зб. наук. пр. / Ун-т банк справи НБУ (м. Київ), Укр. філос.-екон. наук. т-во ; редкол. : Т. С. Смовженко, В. Д. Базилевич, В. Г. Бодров та ін. ; відп. секретар З. Е. Скринник. – К., 2015. – С. 5–12.
 2. Смовженко Т.С., Стеблій Г.Я. Парадигмальне оновлення економічної теорії у вітчизняній науці //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України:зб. наук. пр. Випуск 2(112)ДУ ІРД ім.Долішнього НАН України.- 2015- с. 100-104.
 3. Смовженко Т. С. Довіра до банківської системи як соціальний капітал/ Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник // Криза банківської системи : причини і шлях виходу : матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 10 червня 2015 року / Асоціація українських банків ; Університет банківської справи НБУ (м. Київ) ; відп. ред. С. М. Аржевітін. – К. : УБС НБУ, 2015. – 143 с.
 4. TamaraSmovzhenko, OleksiyDruhov, OlenaYunko. Prospects of foreign investors participation in Ukrainian banking system. Development, Innovation and Business Potential in view of Economic Changes. Cracow 2015, CUE.-p. 75-86.

 

2016

 1. Смовженко Т.С., Денис О.Б. "Вплив специфіки корпоративних відносин в банках на розвиток корпоративних конфліктів"/WSPÓŁPRACAEUROPEJSKA (EUROPEANCOOPERATION) NR5(12) 2016
 2. Смовженко Т.С., Денис О.Б. Оцінка фінансових втрат банків України від кредитних операцій//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України:зб. наук. пр. Випуск 2(118)ДУ ІРД ім. Долішнього НАН України. - 2016- с. 82-88.

Науковий бібліометричний профіль у системі Google Scholar

Барановський Олександр Іванович

Baranovsky O I

Доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

Освіта: доктор економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» (2001)

Членство в радах: Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в Університеті банківської справи НБУ за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Голова редколегії міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий простір», член редколегій збірників наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» та «Вісник Університету банківської справи».

Наукове керівництво: підготовлено 12 кандидатів економічних наук, 7 докторів економічних наук

Наукові інтереси:

 1. Економічна безпека держави, регіонів, галузей господарського комплексу, суб’єктів підприємництва.
 2. Фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів (безпека грошового обігу, інфляційна, валютна, бюджетна, інвестиційна, боргова безпека, безпека банківської системи, страхового і фондового ринків, майнова безпека громадян).
 3. Державний фінансовий контроль.
 4. Розвиток та регулювання фінансових ринків.
 5. Детінізація економіки. Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Дисципліни, що викладає: Управління процесом детінізації

Основні публікації: Автор 260 наукових праць, у т.ч.: 6 індивідуальних і 17 колективних монографій, 1 підручник і 4 навчальні посібники, 200 статей, 15 інших наукових видань, опублікованих в Україні, Білорусії, Болгарії, Молдові, Польщі, Росії, Сербії, США, Угорщині, Швейцарії.

Перелік основних публікацій:

Індивідуальні монографії

 

 1. Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів: монографія. – К.: УБС НБУ, 2014. – 831с.
 2. Безпека фінансових інститутів: монографія. – К.: УБС НБУ, 2014. – 715 с.
 3. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання. – К.: КНТЕУ, 2009. – 754 с.
 4. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення). – К., 2004. – 759 с.
 5. “Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання. – Харків: Форт, 2003. – 472 с.
 6. Фінансова безпека. – К.: Фенікс, 1999. – 338 с.

 

Колективні монографії 

 1. Рынок банковских платежных карт: динамика развития и проблематика: монография / авт. кол.; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.И. Барановского. – К. : УБД НБУ, 2015. – 263 с.
 2. Реструктуризація вітчизняних комерційних банків: монографія. – К.:УБС НБУ, 2013. – 356 с.
 3. Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти: Монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І.Барановського, канд. екон. наук, доц. І.М Михайловської. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 495 с.   
 4. Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації / за ред. О.І.Барановського. К.: УБС НБУ, 2010. – 482 с. 
 5. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І.Барановського. – К.: НАН України, Ін-т екон. та прогнозув., 2010. – 492 с.
 6. Бюджетні системи України і Євросоюзу: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 397 с. 
 7. Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України. – К.: Акад. фін. упр., 2009. – 471 с.
 8. Розвиток банківської системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І.Барановського. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2008. – 584 с.
 9. Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації. – К.: Фенікс, 2008. – 468 с.
 10. Стратегічне управління страховою компанією. –   К.: КНЕУ, 2008. – 440 с.
 11. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні. – К.: Знання України, 2006. – 280 с.
 12. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейсь-кими сусідами. – К.:К.І.С., 2004. – 360 с. 
 13. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України у 6 томах. Том 6. Підвищення ефективності боргової політики держави. Керівник тому. – К.: НДФІ, 2004. – 348 с. 
 14. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку. – К.: Інститут економічного прогнозування НАН України; Фенікс, 2003. – 1008 с.
 15. Україна в процесах міжнародної інтеграції. – Х.: “Форт”, 2003. – 280 с.
 16. Економіка України: Підсумки перетворень та перспективи зростання. – К.: Форт, 2000. – 422 с.
 17. Залучення інвестицій: питання теорії та практики. – Д.:Астро, 1999. – 276 с.

 

Енциклопедії

 1. Екциклопедія для банкіра: у 2 т. – Том 1 (теоретична та історичні частини) / керівник проекту О.Барановський / за наук. ред. Т.Смовженко, Г.Стеблій, З.Скринник. - К.: УБС НБУ, 2012. – 483 с.
 2. Екциклопедія для банкіра: у 2 т. – Том 2 (практична термінологія) / керівник проекту О.Барановський / за наук. ред. Т.С.Смовженко, Р.А.Славюка.  – К.: УБС НБУ, 2013. – 547 с.
 3. Статті “Економіка ринкова”,  “Економіка тіньова”,  “Економічні злочини”, “Електронні гроші”, “Емісія”, “Емітент” // Енциклопедія сучасної України.  -  К., 2009.
 4. Статті “Валюта”,  “Валютна політика”,  “Валютне регулювання”, “Валютний курс”, “Валютний ринок”, “Валютні резерви”, “Вексель”, “Вексельний обіг”, “Відмивання грошей”.// Енциклопедія сучасної України.  -  К., 2005, с.47-51, 178-179, 451-453.

 

Національні, наукові та аналітичні доповіді

 1.  Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь. -  К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.  (у співавторстві).
 2. Капіталізація економіки України: наукова доповідь. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 220 с. (у співавторстві).
 3. 100 днів нової влади: погляд неурядових аналітичних центрів. Аналітична доповідь. - К., 2005. – 78 с. (у співавторстві)
 4.  Стратегія детінізації української економіки. Аналітична доповідь. - К., 2004. – С.141-154 (у співавторстві).
 5.  Наукове обґрунтування до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік. - К., 2004. – 60 с. (у співавторстві).
 6. Проблеми власності та легалізації капіталів і доходів в Україні. Аналітична доповідь / О.І.Барановський, В.Р.Сіденко // Національна безпека і оборона. – 2004. – № 2. – С.2-13. (у співавторстві)
 7. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації. Аналітична доповідь / О.І.Барановський, В.Р.Сіденко // Національна безпека і оборона. – 2003. – № 6. – С.2-46. (у співавторстві).
 8. Страховий ринок в Україні: стан, проблеми, перспективи. Аналітична доповідь / О.І.Барановський, В.Р.Сіденко // Національна безпека і оборона. – 2003. – № 6. – С.2-46. (у співавторстві).
 9. Україна на ринку Європейського Союзу. Аналітична доповідь / О.І.Барановський, В.Р.Сіденко // Національна безпека і оборона. – 2003. - №11. – С.2-40.  
 10. Кризові явища у світовій економіці та анти-кризова політика України. – К., 2002. – 76 с. (у співавторстві).
 11.  Україна та Євразійське економічне співтовариство: інтеграція чи співробітництво  / О.І.Барановський, В.Р.Сіденко // Національна безпека і оборона. – 2002. - №12. – С.2-37.  
 12. Бюджетна політика як засіб стимулювання економічного розвитку в Україні. Аналітична доповідь. Національний інститут стратегічних досліджень. Центр антикризових досліджень. – К., 2001. – 56 с. (у співавторстві).
 13. Формування бюджету України та бюджетно-податкова політика у 1999-2001 рр. – К.: Інститут економічного прогнозування НАН України, 2000. – 102 с. (у співавторстві)
 14. Муніципальні позики: світова  практика та український досвід. – К.: К.І.С., 2000. – 72 с. (у співавторстві).
 15. Концепція економічної безпеки України. – К.: Логос, 1999. – 56 с. (у співавторстві).

 

Підручники і навчальні посібники

 1.  Економічна безпека: підручник / за ред. д.е.н., проф. Барановського О.І., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – К.: УБС НБУ, 2015. – 467 с. З грифом «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів»
 2. Економічна безпека: навч. посіб. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. – 368 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (у співавторстві).
 3. Предпринимательство в торговле. – К.: Укринформ, 1993. – 168 с.  (у співавторстві)
 4. Формування нормативної бази торгівлі. – К.: Вища школа, 1992. – 160 с. (у співавторстві).

 

Статті

 1. Барановський О.І. Майнова безпека громадян: сутність та проблеми забезпечення / О.І.Барановський // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2016. – № 1. – С. 158-183.
 2. Барановський О.І. Сутність і чинники бюджетної безпеки / О.І.Барановський // Наука і регіон. – 2016. – № 2. –    С.20-29.
 3. Барановський О.І. Дослідження теоретичних засад боргової безпеки держави / О.І.Барановський // Науковий  вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2016. – Випуск 1(47). Том 1. – С.327-337. 
 4. Барановський О.І.Таргетування інфляції в забезпеченні інфляційної безпеки / О.І.Барановський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016 . – № 4, Том 2. – С.18-24.
 5. Барановський О.І Сутність і чинники фінансової безпеки фондового ринку / О.І. Барановський // Фінанси  України. – 2016. – № 1. – С.20-38.
 6. Барановський О.І Загрози фінансовій безпеці фондового ринку / О.І. Барановський // Фінанси  України. – 2016. – № 3. – С.15-33.
 7. Барановський О.І  Індикатори фінансової безпеки фондового ринку / О.І. Барановський // Фінанси  України. – 2016. – № 5. – С.57-81
 8. Барановський О.І.Діяльність небанківських фінансових установ за обставин непереборної сили / О.І.Барановський, В.П.Левченко,  Є.А.Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С.332-340 (SciVerseScopusbyElsevier, IndexCopernicus, EBSCOhost, Ulrich’sPeriodicalsDirectory, EconLit, Cabell'sDirectories, ABI/Inform (byProQuest))
 9. Baranovskyi Olexander. Substance of economic security / Olexander  Baranovskyi // European Cooperation. – 2015. – Vol.2. – Р.59-76 (ERIH (European Reference index of the Humanities), Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost, GetInfo, Research Bible).
 10. Baranovskyi Olexander. Ukraine’s Economy: Current Challenges. – Ukraine after the euromaidan // Interdisciplinary stadies on Central and Eastern Europe. – Vol.13. – Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2015. – P.127-135 (Bibliographic information published by die Deutsche Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; British Library Cataloguing-in-Publication Data. A catalogue record for this book is available from The British Library, Great Britain; Library of Congress Control Number: 2014955890).
 11. Барановський О. Безпека банківської сфери / О.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 6. – С.40-47.
 12. Барановський О.І. Безпека центробанків світу / О.І.Барановський // Вісник Університету Національного банку України. – 2014. – № 1. – С.3-10.
 13. Барановський О.І. Ризики і загрози у функціонуванні центробанків / О.І. Барановський // Збірник наукових праць «Фінансово-економічна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2014. – № 1. – С.3-21.
 14. Барановський О.І. Чинники банківської безпеки / О.І. Барановський //  Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України в світовий фінансовий простір (збірник наукових праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень – Львів, 2014. – Вип.1. – С.178-185.
 15. Барановський О. Природа економічної безпеки комерційного банку / О.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2014. – №7. – С.12-19.
 16. Барановський О. Специфіка фінансової безпеки в банківській сфері / О.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2014. – №9. – С.30-36.
 17. Барановський О. Питання безпеки у становленні ринку страхових послуг / О.Барановський // Страхова справа. – 2014. – №2. – С.34-38.
 18. Baranovskyi О. Approaches to assessment of the level and effectiveness of the banking sector of Ukraine financial security implementation Ukraine / О.Baranovskyi, R.Vovchenko – Contemporary organizations in the process of institutional transformations. – Сracow: Cracow university of economics, 2014. – pp.353-364.
 19. Барановский А. Проблема безопасности корпораций в современных концепциях теории фирмы / А.Барановский, Н.Пойда-Носик // International journal «Устойчиво развитие (Sustainable development)». – Варна (Болгария). – 2013. – № 9. – С.73-80.
 20. Baranovskyi О. Key aspects of financial security implementation in the banking sctor of the economy of Ukraine / О.Baranovskyi, R.Vovchenko. –  Global and regional challenges of 21 century economy. – Сracow: Cracow university of economics, 2013. – pp.453-463.
 21. Baranovskyi О. Features of post-crisis development of the banking system of Ukraine // Knowledge-economy-society. Dilemmas of the contemporary management. – Cracow, 2012. – P.145-154 .
 22. Барановський О.І. Сьогодення світового ринку банківських послуг / О.І.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С.18-22.
 23. Барановський О.І. Європейські банки: під тиском боргової кризи / О.І.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 12. – С.16-23.
 24. Барановський О.І. Особливості посткризового розвитку банківського сектора вітчизняної економіки / О.І.Барановський // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 3. – С.169-174.
 25. Барановський О.І. Банківський сектор економіки Росії: стан, проблеми, перспективи / О.І.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – C.46-50.
 26. Барановский А.И. Деформационные процессы в банковском секторе украинской экономики / А.И.Барановский // Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008 – 2011 гг.). – Пинск: ПолесГУ, 2011. – C.8-21. 
 27. Барановський О.І. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis? / О.І.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 7. – С.3-10. 
 28. Барановский А.И. О поиске путей дальнейшего развития регулирования и надзора в банковской сфере Европы / А.И.Барановский // Банкиръ. – 2010. – № 3. – С.46-49. 
 29. Барановський О.І. На шляху до нової фінансової архітектури / О.І.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С.8-15. 
 30. Барановський О.І. Банківські кризи: сутність, чинники виникнення і особливості прояву / О.І.Барановський // Економіка України. – 2010. – № . – С.34-48. 
 31. Барановський О.І. Проблемні банки: виявлення й лікування / О.І.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 11. – С.18-31.
 32. Барановський О.І. Сутність і різновиди фінансових криз / О.І.Барановський  // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С.3-20; № 6. – С.3-13; № 8. – С.19-32.
 33. Барановський О.І. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн / О.І.Барановський // Вісник НБУ. – 2009. – № 4. – С.8-19.
 34. Барановський О.І. Предтечі фінансових криз / О.І.Барановський  // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С.3-22.
 35. Барановський О.І. Забезпечення стійкості вітчизняної банківської системи / О.І.Барановський // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби. – 2009. – № 1. – С.24-29.
 36. Барановський О.І. Актуальні проблеми функціонування валютних ринків / О.І.Барановський // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С.13-32.
 37. Барановський О.І. Економіка “мильних бульбашок” / О.І.Барановський // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 4. – С. С.45–68; 2009. – № 1. – С.7-23.
 38. Барановський О.І. Іпотечна криза в США: уроки для України / О.І.Барановський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція (Збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2008. – Вип.1 (69). – С.328-336.
 39. Барановський О.І. Передумови взаємодії банківського та реального секторів економіки / О.І.Барановський // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2008. – № 1. – С.20-25.
 40. Барановський О.І. Щодо формування ефективної рентної політики в Україні  / О.І.Барановський, Міщенко В.С., Петраков Я.В. // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С.3-14.
 41. Барановський О.І.  Базові визначення удосконалення регіонального інституту державно-го державного фінансового контролю / О. І. Барановський, І. В. Басанцов // Механізм регулювання економіки. — 2008 — № 2(34). — С. 186–191.
 42. Барановський О. І. Шляхи формування та розвитку взаємодії органів державного фінансового контролю з аудиторськими організаціями / О. І. Барановський, І. В. Басанцов // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. — Вип. 5(84) / наук. ред. І. К. Бондар. — К., 2008. — 152 с. — С. 138–142.
 43. Барановський О.І. Сутність і різновиди фінансово-промислових корпоративних об’єднань  / О.І.Барановський // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2008. – № 3. – С.132-140.
 44. Барановський О.І. Страховий ринок України – 2006 / О.І.Барановський // Альманах фінансових послуг. – К.: “Поліграфічні послуги”, 2007. – С.48-52.
 45. Барановський О.І. Виклики банківській системі України в умовах глобалізації фінансових ринків/О.І.Барановський // Вісник Хмельницького національного університету. –  2007. – № 4. – Економічні науки. – Том 3. – С.5-15.
 46. Барановський О.І. Стійкість банківської системи України  / О.І.Барановський // Фінанси України. – 2007.   – №  9. – С.75-87.
 47. Барановський О.І. Підходи до підвищення фінансової безпеки в банківській сфері / О.І.Барановський // Золотий резерв. – 2007. – № 1. – С.22-25.
 48. Барановський О.І. Страховий ринок України: особливості капіталотворення та ринкової капіталізації  / О.І.Барановський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. ІІІ. – Т.2. – С.24-33.
 49. Барановський О.І. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі / О.І.Барановський // Вісник НБУ. – 2007. – № 9. – С.12-20.
 50. Барановський О.І. Індикатори  фінансової безпеки банківської системи / О.І.Барановський // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформа-ція та євроінтеграція (Збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007. – Вип.1 (63). – С.451-459.
 51. Барановський О.І. Банківська система: безпека функціонування / О.І.Барановський // Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУОА, 2006. – Вип.8. – Ч.3. С.197-205.
 52. Барановський О.І. Грошова реформа: світовий досвід / О.І.Барановський // Вісник НБУ. – 2006. – Спецвипуск, серпень. – С.77-81.
 53. Барановський О.І. Іноземний капітал у банківській системі України  / О.І.Барановський // Соціально-еконо-мічні дослідження  в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінан-совий вимір (Збір-ник наукових праць) – Львів, ІРД НАНУ. – Вип.3. – Ч.І. – С.257-263 .
 54. Барановський О.І. Безпека грошового обігу/ О.І.Барановський // Регіональна економіка. – 2006. –  № 2. – С.130-142.
 55. Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру / О.І.Барановський // Економіка і прогнозування. – 2006. – №1. – C.7-25.
 56. BaranovskyiO. TransformationoftheFinancialSector (TheUkrainianExperience)/ O. Baranovskyi // EurointegrationChallengesinHungarian-UkrainianEconomicRelations. – Budapest, 2005. – P.193-221

 

Нагороди:

Заслужений економіст України (2007)

Відмінник освіти України (2011)

Почесна грамота Міністерства фінансів України

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

Науковий бібліометричний профіль у системі Google Scholar.

 

Гірченко Тетяна Дмитрівна

Hirchenko T D

 Кандидат економічних наук (1996), звання доцента (2004), звання професора (2015)

Досвід роботи:

З вересня 2015 р. – по даний час – професор кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

2008 р. – 2015 р. – директор Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України, доцент кафедри банківської справи

2007 р. – 2008 р. – директор Центру магістерської підготовки Університету банківської справи Національного банку України, доцент кафедри банківської справи

2004 р. – 2007 р. – директор Київської філії Львівського банківського інституту Національного банку України, завідувач кафедри професійної підготовки

2002 р. – 2012 р. – вчений секретар експертної ради з економічних наук Вищої Атестаційної Комісії при Кабінеті Міністрів України

1999 р. – 2003 р. – Львівський банківський інститут Національного банку України, декан економічного факультету, доцент кафедри менеджменту, економіки і соціології.

1996 р. – 1999 р. Львівський банківський коледж Національного банку України, викладач, голова циклової комісії економічних дисциплін.

Членство в радах: Вчена рада ДВНЗ «Університет банківської справи»

Наукове керівництво: підготувала 3 кандидатів економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит, триває підготовка 4 кандидатів.

Участь у виконанні наукових тем:

«Розвиток методичних підходів та інструментарію забезпечення фінансової стабільності в Україні» (0113U002199) – 2013-2014 рр. (замовник – Департамент економічної політики Генерального економічного департаменту Національного банку України));

«Розроблення Стратегії підвищення фінансової грамотності населення та механізмів її реалізації в Україні» (0114U003951) – 2014-2015 рр. (замовник – Департамент офіційних публікацій Національного банку України)).

Наукові інтереси: Конкурентоспроможність банків, цифровий маркетинг, ефективність функціонування банків, злиття і поглинання у банківській сфері, менеджмент персоналу, взаємодія банківського та реального секторів економіки.

Дисципліни, що викладає:

 1. Маркетинг
 2. Маркетинг у банку
 3. Менеджмент
 4. Менеджмент персоналу

Cтажування у банках Німеччини, Польщі, Литви, України, а також у вищих навчальних закладах Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Англії, Шотландії, Іспанії

Основні публікації: Автор 140 наукових праць з проблем розвитку фінансово-кредитної сфери, взаємодії банківського та реального секторів економіки, конкурентоспроможності банків, ефективності функціонування банків, злиття і поглинання у банківській сфері, маркетингу у банку, менеджменту персоналу, у т.ч.: крім наукових статей, - 3 колективних монографії, 10 підручників і навчальних посібників, 8 навчальних програм дисциплін, 25 методичних розробок і рекомендацій, 14 публікацій у зарубіжних виданнях.

Нагороди:

2000, Почесна грамота Львівського обласного управління Національного банку України;

2001, Грамота Управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації;

2004, Подяка Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації;

2005, Почесна грамота Львівського банківського інституту Національного банку України;

2007, Нагрудний знак «Відмінник освіти України»;

2010, Бронзовий пам’ятний знак «Національний банк України»;

2011, Переможець у номінації «Берегиня скарбниці знань» конкурсу «Пані Банкір – 2010».

 

Info у біографічний енциклопедії проекту міжнародного швейцарського видавництва «Who is Who Verlag für Personenenzyklopädien AG» : http://who-is-who.ua/main/page/nlu2d/83/613

Перелік основних публікацій:

1. Гірченко Т.Д. Дослідження ринку банківських послуг з використанням платіжних карток в Україні / Т.Д. Гірченко, К.С. Васищева // Міжнародний Збірник наукових праць «Європейське співробітництво». – 2017. – № 1 (20). – С. 58 – 78

2. Барановський О.І. Економічна безпека: значущість і сутнісний вимір / О.І. Барановський, Т.Д. Гірченко, О.І. Сердюкова // Міжнародний Збірник наукових праць «Європейське співробітництво». – 2017. – № 2 (21). – С. 20 – 33 (Фах. вид. англійською мовою)

3. Гірченко Т.Д., Стороженко О.О., Шейко О.П. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банків іноземних банківських груп в Україні // Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського – «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2017. – Випуск № 16. Квітень 2017 р. 141-145 с.

4. Гірченко Т.Д., Стороженко О.О., Шейко О.П. Ефективність банківської діяльності в Україні та проблеми її забезпечення // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Том 22. Випуск 2 (55). 151-155 с.

5. Стороженко О.О., Гірченко Т.Д. Становлення та розвиток електронних фінансових послуг в Україні та закордоном // Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи» (м. Одеса, 3-4 березня 2017 р.) – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 207-210.

6. Гірченко Т.Д. Дослідження розвитку електронних фінансових послуг / Т. Д. Гірченко, Г.Г. Чмерук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (м. Харків, 17 березня 2017 р.) – Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С.

7. Гірченко Т.Д. Іноземний капітал у банківському секторі України: вплив, наслідки та перспективи / Т.Д. Гірченко, О.І. Сердюкова // Міжнародний Збірник наукових праць «Європейське співробітництво». – 2016. – № 5 (12). – С. 45 – 61

8. Гірченко Т.Д. Впровадження та розвиток цифрового маркетингу у сучасному банківському бізнесі / Т.Д. Гірченко, Р. Коссманн // Міжнародний Збірник наукових праць «Європейське співробітництво». – 2016. – № 12 (19). – С. 68 – 85

9. Гірченко Т.Д. Цифровий маркетинг і його роль у сучасних бізнес-процесах / Т.Д. Гірченко, Я. Овсяннікова // Міжнародний Збірник наукових праць «Європейське співробітництво». – 2016. – № 11 (18). – С. 24 – 33) (Фах. вид. англійською мовою)

10. Вовчак О. Д. Проектне фінансування: навчальний посібник / О. Д. Вовчак, Н. С. Меда, Т. Д. Гірченко та ін. – Київ: УБС НБУ, 2015. – 640 с.

11. Гірченко Т. Д. Антикризове регулювання банківської діяльності в Україні / Т. Д. Гірченко, О. Ю. Кузнєцов // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст]: Матеріали ІХ Міжнародної

науково-практичної конференції. 25-26 листопада 2015 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2015. – с. 17-21

12. Гірченко Т. Д. Вплив інституційної спроможності центрального банку на економічний розвиток країни / Т. Д. Гірченко, Вовчак О.Д., Кухарук Н.С. // [Текст]: Interdisciplinary scientific and practical conference «modern society cooperation and partnerships», July 1, 2015. – Warsaw, Poland. – Consilium Sp. z o.o. – http://conf.clmconsulting.pl/index.php/SC/2015/paper/viewFile/18/19

13. Гірченко Т.Д. До питання про вплив політики на економіку та конкуренцію у бізнесі / Т. Д. Гірченко, Г.Г. Чмерук // Міжнародний Збірник наукових праць «Європейське співробітництво». – 2015. – № 3. – С. 41 – 49.

14. Гірченко Т.Д. Зміна структури банківського ринку України: економічний ефект застосування процесів злиття і поглинання / Т. Д. Гірченко, Я.М. Мусій, А. Л. Дем‘яненко // Міжнародний Збірник наукових праць «Європейське співробітництво». – 2015. – № 6. – С. 78-93

15. Гірченко Т.Д. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття конкурентоспроможності банківської системи / Т. Д. Гірченко, Ю.О. Петелькіна // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» Харківського інституту банківської справи УБС НБУ. – Харків. – Том 2, № 17. – 2014. – С. 260-265 16. Гірченко Т. Д. Дослідження впливу іноземного капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних банків / Т. Д. Гірченко, О. О. Стороженко // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» Харківського інституту банківської справи УБС НБУ. – Харків. – 2014. – Вип. 1. – С. 44-52

17. Pastushko A. Marketing Strategy «Growing» of the Customer of a Bank / Pastushko A., Karyagina M. Girchenko T. // Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. - Dnipropetrovsk, SHEI «National Mining University», 2014. – p. 125-127 18. Вовчак О. Д. Іпотечне кредитування: навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Д. Вовчак, Т. Д.Гірченко, І. В. Ковалишин; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ: УСБ НБУ, 2013. – 202 c.

19. Фінансова грамотність : робочий зошит для учня [Текст] / кол. авт.: О. І. Білик, Т. Д. Гірченко, … О. О. Другов; за ред. Т. С. Смовженко. – К., 2013. – 115 с.

20. Фінансова грамотність [Текст]: навч. посіб. / кол. авт.: О. І. Білик, Т. Д. Гірченко, О. О. Другов та ін.; за ред. Т. С. Смовженко. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: УБС НБУ, 2013. – 311 с. Гриф МОН (Лист №14.1/12-Г-30 від 08.02.2012) 21. Вовчак О. Д. Реструктуризація вітчизняних комерційних банків: монографія / О. Д. Вовчак, К. Старовойт-Білоник, О. Барановський, О. Лапко, Т. Гірченко; ред.: О. Д. Вовчак; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ: УБС НБУ, 2013. – 430 c.

22. Гірченко Т.Д. Злиття і поглинання у банківському секторі: переваги та недоліки для внутрішнього ринку країни / Т. Д. Гірченко, Я.М. Мусій //

Збірник наукових праць Краківського економічного університету. – Краків, Польща, 2013. – С. 465-475 (Фах. вид. англійською мовою)

23. Реструктуризація вітчизняних комерційних банків: монографія. – К.:УБС НБУ, 2013. – 356 с. (колективна монографія)

24. Гірченко Т.Д. Формування власного капіталу та його роль у функціонуванні комерційних банків України // Міжнародний збірник наукових праць Балтійського інституту психології та менеджменту «Актуальні проблеми психології, бізнесу і соціальної сфери суспільства: теорія і практика», VIII том., част. II – 2012. – С. 37-47

25. Фінансова грамотність [Текст]: навч. посіб. / кол. авт. : О. І. Білик, Т. Д. Гірченко, … О. О. Другов та ін. ; за ред. Т. С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2012. – 312 с.

26. Фінансова грамотність: навч. посібник для вчителя [Текст] / кол. авт.: О. І. Білик, Т. Д. Гірченко, … О. О. Другов; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – К., 2012. – 436 с.

27. Гірченко Т.Д. Економічні проблеми розвитку будівництва житла в сучасних умовах / Т. Д. Гірченко, К. М. Купрієнко, С. А. Стратонов // Збірник наукових праць. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – Київ. – 2011. – С. 46–51

28. Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції: монографія / О.І. Барановський, О.Д. Вовчак., О. Вон Романов Кріспін, Т.Д. Гірченко та ін. – К.: УБС НБУ, 2010. – 482 с.

29. Гірченко Т.Д. Українcька економіка в міжнародних рейтингах конкурентоспроможності / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик, Н. Р. Слав‘юк // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. – №38. – Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2010. – №38. – С. 41-48

30. Гірченко Т.Д. Формування фінансово-економічної освіти в Україні: регіональний аналіз / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик // Збірник «Фінансова освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 66-73

31. Семів А. Р. Про систему управління якістю в УБС НБУ [Текст] / А. Р. Семів, Т. Д. Гірченко // Банкір. – 2010. – № 1 (31). – С. 42–43.

32. Смовженко Т. С. Для університету головне – якісна підготовка фахівців [Текст] / Т. С. Смовженко, Т. Д. Гірченко // 10 років упровадження МСФЗ у банках: досвід, результати, перспективи. – К., 2008. – С. 78–80.

33. Гірченко Т. Д. Маркетинг [Текст]: навч. посіб. / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. – 2-ге вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 255 с.

34. Маркетинг у банку [Текст]: навч. посіб. / О. В. Дубовик, С. М. Бойко, М. А. Вознюк, Т. Д. Гірченко. – 2-ге вид., стер. – К. : Алерта, 2007. – 275 с.

35. Кузнєцова А. Я. Консорціумне кредитування інноваційних проектів у за- безпеченні безкризової зміни технологічних укладів [Текст] / А. Я. Кузнєцова, Т. Д. Гірченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 156–160. – (Сер. «Економічні науки»).

36. Гірченко Т. Сучасні тенденції розвитку банківської конкуренції та реалізація банками конкурентних переваг // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 149-154

37. Маркетинг у банку [Текст]: навч. посіб. / О. В. Дубовик, С. М. Бойко, М. А. Вознюк, Т. Д. Гірченко. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 275 с.

38. Гірченко Т. Д. Кредитна стратегія комерційних банків у контексті забезпечення фінансової стійкості вітчизняних нафтопереробних заводів / Т. Д. Гірченко, Н. М. Ступка // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Євроінтеграц. курс України: фін. вимір. – 2006. – Вип. 3 ч. 1. – С. 386-392 39. Гірченко Т. Д. Управління конкурентоспроможністю банківської системи України / Т. Д. Гірченко, А. Я. Кузнєцова // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – N 1. – C. 43 – 49

40. Дубовик О. В. Формування конкурентоспроможності банку [Текст]: монографія / О. В. Дубовик, А. Я. Кузнєцова, Т. Д. Гірченко. – Львів : ЛБІ НБУ, 2005. – 215 с. 41. Гірченко Т. Д. Конкурентоспроможність банків та їх роль в економічному розвитку країни / Т. Д. Гірченко // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. – 2005. – Вип. 6. – С. 346-351

42. Гірченко Т. Д. Маркетинг [Текст]: навч. посіб. / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 255 с.

43. Гірченко Т.Д. Стратегія конкурентоспроможності банків в умовах активізації розвитку ринку банківських послуг // Регіональна економіка. – 2003. – № 4. – С. 122-126 44. Кодлін М. Управління як інструмент мотивації продуктивності праці / М. Кодлін, Т. Д. Гірченко, Н. П. Білецька // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Пробл. формування і реалізації політики сприяння розвиткові підприємництва в Україні: Щорічник наук. пр. – 2002. – Вип. 1. – С. 280-288

45. Гірченко Т.Д. Напрями вдосконалення фінансового обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності / Т. Д. Гірченко, М. І. Вірьовкін // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. Вип. 8.4.2. – Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2002. – С. 178-181

46. Кузнєцова А.Я. Аналіз показників оцінки ефективності інвестиційних програм і проектів / А.Я. Кузнєцова, Т. Д. Гірченко // Вісник Львівського національного університету. Серія економічна Вип. 31. – Львів, 2002. – С. 287-293

47. Кузнєцова А.Я. Аналіз впливу залученого капіталу на економічну ефективність інвестиційно-інноваційного проекту // А. Я. Кузнєцова, Т. Д. Гірченко // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. Вип. 13. – Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2002. – С. 377-378

48. Гірченко Т. Д. Адаптація зарубіжного досвіду інтерактивних методів навчання банківського персоналу в умовах вищої школи України [Текст] / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик // Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України : зб. наук. пр. / Нац. банк України ; М-во освіти і науки України ; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України, Харк. філія. – Суми ; Харків, 2001. – С. 189–193. 20.

49. Гірченко Т.Д., Курганська Б.М. Єдиний податок як засіб підтримки малого бізнесу // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Податкова та фінансово-кредитна політика держави і механізми її реалізації в регіонах України (Щорічник наукових праць). Випуск XХІV. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2001. – 601 с. – С. 179-185.

50. Гірченко Т.Д. Фундаментальні основи підприємницької діяльності // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період.: Щорічник наук. пр. – 2000. – Випуск ХVІІ. – С. 257-264

51. Гірченко Т. Д. Кейсовий метод навчання у процесі виховання творчої особистості студента [Текст] / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик // Соціально- економічні дослідження в перехідний період: (щорічник наук. пр.) / НАН України. Ін-т регіон. дослідж. – Львів, 2001. – Вип. ХХVІІ : Дистанційне навчання у ХХІ ст. : наук. доп. на Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 9–10 жовтня 2000 р. – С. 63–69.

52. Гірченко Т.Д., Курганська Б.М. Інвестування регіональної економіки як необхідна умова підвищення її ефективності // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. (Щорічник наукових праць). Випуск VIІ. – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 1998. – С. 243-248.

53. Гірченко Т.Д. Напрями інвестиційної політики України / Т. Д. Гірченко, Б.М. Пунько // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період.: Щорічник наук. пр. – 1998. – Випуск ХVІІІ. – С. 352-358

54. Гірченко Т.Д. Закордонний досвід матеріального стимулювання праці / Т. Д. Гірченко, О.І. Дребот // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Ринкова інфраструктура і зовнішньоекономічна діяльність регіонів.: Щорічник наук. пр. – Львів:. Інститут регіональних досліджень НАН України.– 1998. – Випуск V. – С. 203-210

55. Долішній М. Взаємозв’язок принципів менеджменту і факторів формування ринку праці // Соціально-економічні проблеми управління розвитком регіону в умовах трансформації економіки. / М. Долішній, Т. Гірченко. – Львів: Ін–т регіональних досліджень НАН України, 1994. – Частина 1. – С. 91-107.

Денис Оксана Борисівна

Доктор економічних наук, доцент.

Дисципліни, що викладає:

 1. Центральний банк та грошово-кредитна політика
 2. Банківське регулювання та нагляд
 3. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 4. Інвестування

Луцик Марія Василівна

 Кандидат економічних наук.

Освіта: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2015). Дисертація на тему: «Управління формуванням та використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України»

Наукові інтереси: інтелектуальні ресурси, державне управління, інноваційний розвиток.

Основні публікації: понад 15 наукових праць у фахових виданнях, включаючи 4 статті видані у Польщі, Росії, Чехії та Франції. Брала участь у 13 науково-практичних конференціях та круглих столах. Є співавтором методичних рекомендацій щодо виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Дисципліни, що викладає:

 1. Ринок цінних паперів
 2. Управління банківською безпекою в системі забезпечення економічної безпеки держави

 

Меда Наталія Степанівна

Meda N S

Кандидат економічних наук, доцент.

Дисципліни, що викладає:

 1. Ризик-менеджмент у банку
 2. Аналіз інвестиційних проектів

 

Рудевська Вікторія Ігорівна

Rudevska V I

Кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Освіта: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2015). Дисертація на тему «Консолідація банків України в умовах фінансової глобалізації».

Вільно володіє англійською мовою (рівень В2, сертифікат  Pearson).

Наукові інтереси: процеси консолідації банків в Україні; аспекти формування та реалізації монетарної політики Національного банку України; факторинг у світовому господарстві та його перспективи в Україні.

Основні публікації: 25 наукових праць

Дисципліни, що викладає:

 1. Банківське інвестиційне кредитування,
 2. Інвестиційне кредитування
 3. Банківське регулювання і нагляд
 4. Кредитний менеджмент

Перелік основних публікацій:

Монографії:

1. Вплив глобалізації на розвиток в банківської системи України : монографія / кол. авт. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Кузнєцової. –  Одеса : ОДЕУ, 2011. – 489 с.

2. Реструктуризація вітчизняних комерційних банків : монографія / кол. авт. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Д. Вовчак. – К. : УБС НБУ, 2013. – 430 с.

3. Essence, advantages and perspectives of factoring in Ukraine: National Economic reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Volume 3  / collective monograph edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. –  Kielce, Poland: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 460 p.

Статті:

 1. Рудевська В. І. Передумови та тенденції розвитку процесів консолідації у банківській сфері / В. І. Рудевська, О. Д. Вовчак // Науковий вісник НЛТУ. – 2012. – № 22.10. – С. 140–147
 2. Рудевська В. І. Умови розвитку процесів консолідації банківських установ України / В. І. Рудевська // Науковий вісник Одеськ. нац. екон. ун-ту. – 2012. – № 26 (205). – С. 36–44
 3. Рудевська В. І. Вплив кредитної діяльності банків України на процеси їх консолідації / В. І. Рудевська // Науковий вісник Одеськ. нац.екон. ун-ту. – 2013. – № 27 (206). – С. 77–86 
 4. Рудевська В. І. Обґрунтування мотивів консолідації банківських установ України / В. І. Рудевська // Збірник наукових праць ДонДУУ. – 2013. – Т. ХIV, № 271 – С. 573–578
 5. Рудевська В. І. Фінансове забезпечення процесів консолідації банківських установ / В. І. Рудевська // Вісник Черкаського університету. Сер.: економічні науки. – 2014. – № 12 (305). – С. 107–114
 6. Рудевська В. І. Вплив концентрації та централізації капіталу на розвиток процесів консолідації в банківському бізнесі / В. І. Рудевська // Бізнес Інформ : наук. журн. – 2014. – № 5 (436). – С. 375–379 
 7. Рудевська В.І. Напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ в Україні / В.І. Рудевська// Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. –  №3 (178) – 2016. – С.35-39
 8. Рудевська В.І.  Проблеми капіталізації банківської системи України / В.І. Рудевська //Європейські перспективи : наук.-практичний журнал  –2016  – №4. – С.22-29.

Науковий бібліометричний профіль у системі Google Scholar

 

Сенищ Павло Миколайович

Senysch P M

Кандидат економічних наук, доцент.

Освіта: заслужений економіст України

Наукові інтереси: банківська діяльність у системі реалізації економічної політики державного зростання.

Основні публікації: понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Дисципліни, що викладає:

 1. Центральний банк та грошово-кредитна політика
 2. Управління проектами

Перелік основних публікацій:

Монографії

 1. Система управлінської інформації в банку: колективна монографія / За заг. ред. Р.А.Слав’юка. – К.: УБС НБУ,2011. – с. 149 – 150.
 2. Банківський сектор в економіці України (особливості та закономірності розвитку): колективна монографія / С.К.Реверчук, О.С. Дзямулич – Львів: ВК «АРС», 2012. – 320 с.
 3. Банківське мікрокредитування малого підприємництва в Україні: колективна монографія / О.Д. Вовчак О.І. Антонюк – К.: УБС НБУ, 2012. –190 с.
 4. Типологія і структуризація банківської діяльності: колективна монографія / О.Д. Вовчак – Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи. Колективна монографія, 2013, м. Полтава – 366 с. (с. 155 - 172).
 5. Реструктуризація вітчизняних комерційних банків: колективна монографія / За заг. ред. О.Д.Вовчак – Київ: УБС НБУ, 2013. – 430 с.
 6. Сенищ П.М. Банківська діяльність в системі державної політики економічного зростання України: теорія та досвід: монографія / П.М. Сенищ. – Львів,  Растр - 7, 2016.– 408 с.

Підручники. Навчальні посібники

 1. Адаптація міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в обліковій системі банків України: підручник / Г. П. Табачук. – К.: УкрІНТЕІ, 1997. – 64 с.
 2. Сенищ П.М. Організація роботи з валютними ф'ючерсами на Українській міжбанківській валютній біржі: підручник / П.М. Сенищ. – Суми: УАБС, 1997. – 33 с.
 3. Облік та аудит у комерційних банках: навч. посібник для вузів / А.М. Герасимович, Т.В. Кривов’яз, О.А. Мазур, Б.В. Малиновський, С.В. Ніщій, Н.П. Шульга – Львів: Фенікс, 1999. – 512 с.
 4. Фінансово-кредитна система України-Росії (XVIII-XX ст.): навч. посіб. / В.С. Стельмах, І.І. Д'яконова, І.В. Сало, Т.І. Соколенко – Суми : Слобожанщина, 2000. – 312 с.
 5. Кредитна система України і банківські технології: У 3 кн. Кн. 2: Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит: підручник / В.С. Стельмах, І.В. Сало та ін. – Львів : Львів. банк. ін-т НБУ, 2002. – 391 с.
 6. Кредитна система України і банківські технології: У 3 кн. Кн. 3: Банківські технології: підручник / В.С. Стельмах, І.В. Сало та ін. – Львів: Львів. банк. ін-т НБУ, 2002. – 335 с.
 7. Оцінювання фінансових інструментів банку за міжнародними стандартами фінансової звітності: навч. посібник / В.І.Ричаківська, М.Л. Лапішко, Л.П.Снігурська – К: УБС НБУ, 2009. – 451с.

Статті в наукових, фахових виданнях

 1. Реформа, що за значущістю не поступається грошовій: В. Ричаківська. // Вісник Національного банку України, 2007 р. № 11. –  С. 3 – 7.
 2.  Сенищ П.М. Роль і значення банківських інвестицій у розширеному відтворенні економіки: теоретичні аспекти: П.М. Сенищ // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)/ - №3 (15) - К.: УБС НБУ, 2012. – 332 с. (209 - 213 с.).
 3.  Сенищ П.М. Сутність банківських систем: типологізація, класифікація і роль в економіці: П.М. Сенищ // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовій фінансовий простір (збірник наукових праць)/НАН України, ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. Ред.. В.С.Кравців.-Львів, 2013. – 599 с. (246 - 253 с.).
 4.  Сенищ П.М. Банківська діяльність у розширеному відтворенні економіки: теоретичні аспекти: П.М. Сенищ. // Науковий журнал Бізнес Інформ №7, 2013. – 372 с. ( 277 - 281 с.)
 5. Сенищ П.М. Вплив іноземних банківських інвестицій на підвищення рівня життя населення України: П.М. Сенищ. //  Науковий журнал Світ фінансів, випуск №1, 2013 рік. – 217 с. (46- 54 с.).
 6.  Сенищ П.М. Сутність та види економічного зростання: історико-аналітичний аспект: П.М. Сенищ. //  Вісник ТНЕУ №2, 2013. – С. 100 – 107.
 7.  Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання: редакційна колегія // Науковий вісник №28 (207), Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців, 2013, 214 с. – С. 69 – 81.
 8.  Сенищ П.М. Правові інструменти регулювання розвитку банківської діяльності в Україні: П.М. Сенищ. //  Науковий журнал Бізнес Інформ №3, 2014. – 424 с. (с. 325 - 329).
 9.  Сенищ П.М. Розвиток інвестиційного партнерства та капіталотворчої діяльності банків: П.М. Сенищ. //  Фінансовий простір (міжнародний науково-практична журнал, №3 (15) 2014 р. ЧІБС). – С.203 – 208.
 10.  Сенищ П.М. Зарубіжний досвід банківської діяльності в системі державної політики економічного зростання: П.М. Сенищ. //  Вісник Черкаського університету, №12 (305), 2014. – С. 118 – 123.
 11. Сенищ П.М. Сучасні проблеми активізації впливу банків на економічне зростання України: П.М. Сенищ. //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 14/2015. – 159 с. (с. 144 - 147).
 12. Сенищ П.М. Проблеми відновлення процесів стимулювання банками розвитку економіки України: П.М. Сенищ. //  Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.  Випуск №4/2015. – 179 с. (с. 166 - 170).
 13. Сенищ П.М. Моделі банківського кредитування розвитку реальної економіки: П.М. Сенищ. //  European Cooperation. Scientific Approaches and Applied Technologies.  Випуск №10(17)/2016. – 108 с. (с. 65 - 76).
 14. Сенищ П.М.Концепція фінансової стабільності: теоретико-методичний підхід: Т.Я.Андрейків, І. А. Канцір. // Вісник Львівського торговельно- економічного університету. Економічні науки. Випуск 51. Львів, 2016. – 218 с. (с. 155 - 158).
 15. Сенищ П.М. Суть та значення фінансових ресурсів банку в забезпеченні його стабільності: Т.Я.Андрейків, М. М. Сивуляк. // Підприємництво і торгівля. Випуск 20. Львів, 2016. – 134 с. (с. 64 - 70).
 16. Сенищ П.М.Сучасна державна політика антикризового регулювання розвитку банківського сектора економіки України / П.М. Сенищ // Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал. – Випуск 4. – 2016. – С.129-136.

Публікації в інших виданнях

 1. Сенищ П.М. Функціонування банківської системи в умовах посилення процесів фінансової консолідації та глобалізації: П.М. Сенищ. //  Методи і моделі фінансового забезпечення сталого економічного розвитку: Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., м. Севастополь, 5-8 вересня 2012 р. – Севастополь: СевНТУ, 2012. – 266с. – С. 210 – 212.
 2. Сенищ П.М. Проблемні аспекти формування ефективної структури банківської системи України: П.М. Сенищ. //  Финансовый механизм и учетно-аналитическое обеспечение устойчивого экономического развития (программа Всеукраинской научно-практической конференции), Севастополь, 4-7 вересня 2013 року. – 291 с. (92 - 94 с.).
 3. Сенищ П.М. Монетарні методи регулювання банківської діяльності в Україні: П.М. Сенищ. //  Сучасні проблеми та механізми фінансового управління (міжнародна науково-практична конференція, 12-13 грудня 2013 року м. Харків). – С. 429 – 432.
 4. Зміцнення банківської системи як чинника безпеки фінансової системи держави: Вовчак О. Д. // Актуальні питання фінансової безпеки держави (міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 21 лютого 2014 року м. Харків). – С. 84 – 87.
 5. Сенищ П.М. Процентна політика Національного банку України в системі чинників монетарного регулювання банківської діяльності: П.М. Сенищ. //  Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки (міжнародна науково-практична конференція, 25-26 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ). – С. 112 – 114.
 6. Антикризові програми розвитку банківського сектору економіки в Україні: стан та перспективи впровадження: Вовчак О. Д. // Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (міжнародна науково-практична конференція, 25-26 вересня 2014 року м. Харків). – Секція 1.
 7. Сенищ П.М. Теоретичні засади банківського кредитування інноваційної діяльності: П.М. Сенищ. //  Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни:теорії та пропозиції». 11-12 грудня 2015 року. Частина ІІ. Ужгорож, 2015. – 159 с. (с. 82 - 84).
 8. Сенищ П.М. Вплив грошово-кредитної політики НБУ на формування довіри вкладників до банків України: П.М. Сенищ. //  Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя», 17-19 лютого 2017 р.
 9. Сенищ П.М. Форми банківського обслуговування суб'єктів ринкової економіки: П.М. Сенищ. //  Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національної економіки України: нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції», 28 жовтня 2016 року, м. Запоріжжя. – 153 с. (с. 135 - 138).
 10. Проблемні аспекти розвитку банків України: О. Д. Вовчак // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Фінанси, банківництво, страхування», 22-23 вересня 2016 року, м. Львів. – 132 с. (с. 24 - 26).
 11. Напрями підвищення ефективності функціонування банківського сектору в Україні: О. Д. Вовчак // Збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференція «Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір», Львів 2016. – 220 с. (с. 124 - 126).

Шейко Олена Петрівна

Sheiko O P

Старший викладач.

Наукові інтереси:  реформування банківської системи України в сучасних умовах

Дисципліни, що викладає:

 1. Гроші і кредит
 2. Банківські операції
 3. Страхування
 4. Страхові послуги
 5. Кредитування і контроль
 6. Міжнародні розрахунки та валютні операції

Перелік основних публікацій:

 1. Шейко О.П. Тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні // Міжнародна науково-практична конференція :Сучасний стан розвитку економічних та інноваційно-інвестиційних процесів в країнах СНД,   Вісник Одеського національного університету. Економіка", м. Одеса, квітень 2014 р. – с.149-153
 2. Шейко О.П. Роль заощаджень населення у формуванні ресурсної бази банків України в сучасних умовах // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України (проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір)». – Львів - 2014. – Випуск 1 (105). 279-287 с.
 3. Шейко О.П. Вдосконалення механізмів банківського обслуговування міжнародної економічної діяльності підприємств //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств» 3-4 квітня 2015 року (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Університет «Україна») - с. 153-157.
 4. Шейко О.П. Особливості фінансово-економічної діяльності страхових компаній України //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти»15-16 травня 2015 року ( кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ імені І.І. Мечникова м. Одеса). 148-152 с.
 5. Шейко О.П. Фінансова стабільність страхових компаній// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності» м. Миколаїв 18-19 березня 2016 року (ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»), 63-67 с.
 6. Шейко О.П. Шляхи підвищення капіталізації банків в сучасних умовах //Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки» м. Одеса 15-16 квітня 2016 року. 125-130 с.
 7. Шейко О.П. Особливості фінансово-економічної діяльності страхових компаній України //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти»15-16 травня 2015 року ( кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ імені І.І. Мечникова м. Одеса). 148-152 с.
 8. Шейко О.П. Фінансова стабільність страхових компаній// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності» м. Миколаїв 18-19 березня 2016 року (ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»), 63-67 с.
 9. Шейко О.П. Шляхи підвищення капіталізації банків в сучасних умовах //Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки» м. Одеса 15-16 квітня 2016 року. 125-130 с.
 10. Шейко О.П. Стратегія розвитку та оптимізація структури банківської системи України//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін» м.Одеса 29-30 квітня 2016 року. 230-234с.

 

Юрків Надія Ярославівна

Jurkiv N Y

Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри.

Освіта: доктор економічних наук зі спеціальності 21.04.01 «Економічна безпека держави». Дисертація на тему «Забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки України» (2013). Заслужений економіст України.

Наукові інтереси: пріоритетні напрями забезпечення фінансової безпеки держави; нова антикорупційна діяльність; забезпечення фінансової безпеки у банківському секторі України.

Дисципліни, що викладає:

 1. Фінансова безпека
 2. Антикорупційна діяльність

Перелік основних публікацій:

Статті

 1. Юрків Н.Я., Шемаєва Л.Г. Виклики фінансовій безпеці державних фінансів України в умовах європейської інтеграції // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий простір (збірник наукових праць) // НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред.. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – 653 с.
 2. Юрків Н.Я. Аналіз системи експорту озброєння в Україні. // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів РВВ НЛТУ України. -2014. - С.252-259.
 3. Юрків Н.Я. Операційні цілі стратегії зміцнення економічної безпеки базових видів економічної діяльності // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький. - Випуск 22/2. - 2014 р. - С.167-174.
 4. Юрків Н.Я. Просторово-секторальний аналіз реалізації потенціалу розвитку реального сектора економіки // Фінансовий простір. - № 2 (14). -  2014р. Черкаси. С.166-172.
 5. Юрків Н.Я. Аналіз проблем і пріоритетів державної політики за етапами розвитку базових видів економічної діяльності в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки держави   // Вісник Університету Банківської справи НБУ. Львів. - №2(20) 2014р. - С. 3-8.
 6. Юрків Н.Я. Забезпечення продовольчої безпеки України,як чинник ефективного розвитку реального сектору економіки. // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький. Випуск 19/2. – 2012. - С.167-171.
 7. Юрків Н.Я. Інституціональне забезпечення реального сектору економіки // Вибрані аспекти господарського розвитку приграничних регіонів. Польща ЯРОСЛАВ. – 2012. - С.23-38.
 8. Юрків Н.Я. Теоретико-метод.основи економічної безпеки реального сектору економіки // Менеджмент. Збірник наукових праць.-К.Вид. Харків. Міжгалузевої академії управління,  2014.-В.18. - С.142 -147.
 9. Юрків Н.Я. Стратегічні напрямки та завдання державної політики України в сфері експорту озброєнь. // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький. Випуск 22/3 -  2014. - С.166-169.
 10. Юрків Н.Я. Загрози економічній безпеці реального сектора економіки // Збірник наукових праць Національного університету ДПС, Ірпінь. -
 11. Н.Я. Юрків, С.В. Васильчак, Н.М. Стручок Н. Я. Юрків Формування інституціонального базису безпеки реального сектора економіки / Н. Я. Юрків // Економіка і регіон. - 2014. - № 1. - С. 50-57.
 12. Юрків Н.Я. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. – 684 с.
 13. Донбас і Крим: ціна повернення :  колективна монографія: Київ 2015 р. [Електронний ресурс]. 
 14. Стратегії. «Енергетична стратегія України на період до 2035 року». Проект, Біла книга енергетичної політики України «Безпека та конкурентоспроможність». [Електронний ресурс].
 15. Н.Я. Юрків, М.М. Бердар. Концептуальні засади формування фінансової   стратегії розвитку  підприємств України  // Економіка і регіон  №5(54)  - 2015 – ПолНТУ  С. – 20 – 26.
 16. Юрків Н.Я., Манжос С.Б. Основні загрози безпеці банківської системи України та шляхи її подолання. // InternationalCollectionscientificproceedings «EuropeanCooperation». – 2015. – 1(8). С. 27-37.
 17. Юрків Н.Я. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році». – К. : НІСД, 2016. – 686 с. (Розділ12).
 18. Юрків Н.Я., Дубровін О.В. «Міжнародні фінансові організації, як джерело фінансового забезпечення розвитку реального сектору економіки України». InternationalCollectionscientificproceedings «EuropeanCooperation». – 2016. - №6(13). -  С.27-35.
 19. Юрків Н.Я.Борисова О.О. «Огляд макроекономічних умов забезпечення  економічної безпеки на підприємствах  сфери ресторанного бізнесу України»// InternationalCollectionscientificproceedings «EuropeanCooperation». – 2016. - №7(14). -  С.40-52.
 20. Юрків Н.Я., Васильчак С.В., Стручок  Н.М. Взаємозв’язок структурних елементів економічної безпеки підприємства з урахуванням комплексу маркетингу // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів РВВ НЛТУ України. - 2014. - С.175-179.
 21. Юрків Н.Я. Діагностика стану забезпечення функціональних складників економічної безпеки реального сектора економіки // Вісник ЖДТУ. - 2013. - №1(63). - С. 342-345.
 22. Юрків Н.Я. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки». – К. : НІСД, 2014. – 148 с (Пропозиції та зауваження експертів).
 23. 15.Ляшенко О.М. Зміцнення економічної безпеки підприємств реального сектору економіки / О.М. Ляшенко, Н.Я. Юрків // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014 - №1(49). - С. 138-143.
 24. Юрків Н.Я., Дубровін О.В. Банківська система та забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки // СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ. -  №1(38). - 2016.– К. : НІСД, 2016. - С.56-61.

Монографії, навчальні посібники:

 1. Systemtransformationsthenationaleconomy: challengesandexpectations// CollectivemonographeditedbyOleksandrVlasiuk, OlgaIlyash, WieslawOlszewski, . – UniversityEconomyPublishing, Bydgoszcz, Poland, 2016. – Vol. 1. - 242 p. ShemaievaL. H., YurkivN. Ya (Системнітрансформаціїнаціональноїекономіки: викликитаочікування).
 2. ЮрківН.Я. Пріоритетидержавноїполітикизабезпеченняекономічноїбезпекиреальногосекторуекономіки. // GR та PR менеджментвконтекстіекономічноїбезпеки: Монографіязаред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. -  Черкаси, 2014. – 376 с.
 3. Юрків Н.Я.Лапко О. О. Сучасні форми небанківського фінансового посередництва : Навчальний посібник / О. О. Лапко, Т. М. Одінцова, Н. Я. Юрків. – К. : УБС НБУ, 2013. – 286 с.

 Науковий бібліометричний профіль у системі Google Scholar

Ющенко Катерина Михайлівна

Juschenko K M

Доцент.

Наукові інтереси: корпоративна соціальна відповідальність

Дисципліни, що викладає: соціальна відповідальність 

Абітурієнту

Банківська справа – одна з сучасних спеціальностей економічного спрямування, є однією з найбільш перспективних з огляду на можливості подальшого працевлаштування випускників. Підготовку магістрів для банківської сфери здійснює кафедра фінансів, банківської справи та страхування в рамках спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький склад та використовує сучасні інформаційні технології при забезпеченні викладання фахових дисциплін.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку:

 

БАКАЛАВРІВ

за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» (3 і 4 курси), а з 2016/2017 навчального року – за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (денна форма навчання). Також є можливість навчання за скороченим терміном (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)

МАГІСТРІВ

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (1,5 р. - денна і заочна форми навчання).

Кафедра готує магістрів за чотирма магістерськими програмами: «Банківський менеджмент», «Управління банківською безпекою»

«Індустрія фінансових послуг» та «Управління грошовим обігом».

 

Бакалаврську спеціалізацію "Банківська справа" відрізняє чітка практична спрямованість, гнучка побудова навчального процесу та максимальне врахування індивідуальних інтересів студентів, що формує нове бачення розвитку вітчизняної банківської системи та її інтеграції у світову фінансову систему.

Перевагами підготовки студентів за даною спеціальністю в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»  є:

 • забезпечення навчального процесу ґрунтовним науково-методичним забезпеченням (авторськими підручниками, навчальними посібниками, методичними напрацюваннями) та дистанційними курсами, розробленими професорсько-викладацьким колективом;
 • постійна співпраця з навчальними закладами країн ЄС за програмами обміну студентами та програмами подвійного диплому;
 • забезпечення студентів базами виробничої і переддипломної практики;
 • активне наукове, громадське життя студентів шляхом участі в численних заходах науково-комунікаційного, виховного, культурно-масового, спортивного та іншого характеру;
 • можливість продовжити навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями, за якими в Університеті діють спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями, у т. ч. спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • забезпечення проживанням у гуртожитку;
 • реальні можливості працевлаштування у банківських та фінансових установах за результатами проходження виробничої практики;
 • налагодження контактів з подальшим працевлаштуванням в Національному банку України, банках, фінансово-кредитних структурах, страхових компаніях, інших бізнес-структурах.

Кафедрою банківської справи підтримуються постійні зв'язки із випускниками спеціальності, які працюють в НБУ, банківських установах, міжнародних фінансових компаніях з метою залучення їх до навчального процесу і передачі знань та досвіду практичної діяльності. Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку працівників банківських установ та системи НБУ – слухачів тематичних семінарів та курсів підвищення кваліфікації.

Мистецтво управління, якого навчають за спеціалізованою магістерською програмою «Банківський менеджмент», дає можливість оволодіти новими підходами до управління банківською діяльністю та передбачає набуття знань та практичного досвіду з: фінансового менеджменту у банку, кредитного менеджменту, проектного фінансування, ризик-менеджменту  банку; маркетингу у банку, управління процесом детінізації; фінансового моніторингу у банку; глобальної економіки, управління персоналом, інноваційних технологій, банківського регулювання і нагляду, банківського інвестиційного кредитування, фінансового менеджменту, страхового  менеджменту, міжнародних розрахунків і валютних операцій, факторингу, гарантування вкладів фізичних осіб.

Магістр за спеціалізованою програмою «Банківський менеджмент» здатний обіймати посади:

 • керівників та спеціалістів центрального апарату Національного банку України;
 • керівників та спеціалістів регіональних відділень Національного банку України;
 • керівників відділення, філії, представництва банку;
 • фахівців системи банківського нагляду та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
 • керівників та спеціалістів структурних підрозділів банку з управління та контролю за банківськими ризиками;
 • керівників та спеціалістів підрозділів фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту в банках;
 • фахівців в комісії з регулювання ринків фінансових послуг;
 • фахівців у сфері регулювання діяльності валютних, фондових, ф’ючерсних бірж; експертів із зовнішньоекономічних питань;
 • консультантів з економічних питань;
 • керівників та спеціалістів відділу аналізу банківських ризиків;
 • фахівців (керівників) аудиторських компаній;
 • керівників та спеціалістів фінансово-кредитних та консалтингових компаній;
 • фінансових аналітиків, фінансових інженерів, інвестиційних аналітиків;
 • наукових співробітників, викладачів.

Магістерська програма  «Управління банківською безпекою» дає можливість поглибити знання та набути  практичні навики з:

 • основ організації банківської безпеки, її нормативної бази;
 • управління операційними ризиками банку;
 • побудови системи безпеки комерційного банку та виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз діяльності банків;
 • організаційно-управлінської безпеки та діяльності щодо підбору і роботи персоналу банку;
 • забезпечення економічної безпеки при реалізації кредитних, інвестиційних проектів банку та діяльності платіжних систем;
 • використання інформаційних ресурсів банку та забезпечення інформаційної безпеки;
 • забезпечення захисту банківської таємниці;
 • з інших аспектів управління банківською безпекою.

Магістр за спеціалізованою програмою «Управління банківською безпекою» здатний обіймати посади:

 • керівників (фахівців) з банківського нагляду та фінансового моніторингу Центрального апарату Національного банку України;
 • керівників усіх рівнів ієрархічної структури банківських установ;
 • професіоналів з корпоративного управління;
 • експертів із зовнішньоекономічних питань;
 • консультанта з економічних питань;
 • фахівців з фінансово-економічної безпеки;
 • фахівців з організації майнової та особистої безпеки;
 • керівників та спеціалістів відділів аналізу банківських ризиків;
 • експертів інструментів та механізмів фінансового інжинірингу тощо.

Кафедра забезпечує також навчальний процес зі спеціальності «Бізнес-адміністрування» (магістерська програма «Управління банківською безпекою») та зі спеціальності «Банківська справа» (перепідготовка). Одночасно викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців всіх інших спеціальностей та напрямів підготовки ІБТБ з відповідних фахових дисциплін, закріплених за кафедрою, проводять заняття в аспірантурі для аспірантів спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», а також долучалися до приймання вступних і кандидатських іспитів аспірантів і здобувачів.

Конкурентною перевагою магістерських програм є їх орієнтація виключно на індивідуальних підхід до студентів в процесі навчання, участь студентів у науково-дослідній роботі кафедри, викладання окремих дисциплін іноземною мовою та формування варіативної частини планів за окремими блоками дисциплін.

Практично орієнтовані методики навчання, інтенсивний тренінг у прийнятті рішень за допомогою ситуаційних завдань виробляють у здобувачів комплексне бачення розвитку ситуацій та навички швидкого реагування на виклики нової реальності фінансової системи та банківського сектору як в Україні, так і  за її межами; розуміння макро- і бізнес-середовище,  в якому  функціонує  банківська система та враховувати це в процесі управління нею, а також забезпечують особистісний розвиток  компетенцій, що допомагають вдосконалювати як свої ділові якості,  ширші знання  у пізнанні сучасних фінансів, банківської справи та ризик-менеджменту, оволодіння фінансовим інструментарієм та міжнародним практичним досвідом для прийняття рішень в умовах сучасного ризикового ринкового середовища.

Формування системного бачення розвитку фінансової та банківської системи, стратегій їх розвитку, механізмів та інструментів для ефективної реалізації основних управлінських цілей — це  гарантований результат навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» в ДВНЗ «Університет банківської справи».

        Магістерська програма «Індустрія фінансових послуг» забезпечує підготовки фахівців нового типу, здатних здійснити глибокий аналіз економічних і соціальних процесів, і на цій основі сформувати і реалізувати фінансову стратегію забезпечення розвитку як держави, так і окремої компанії.

        Магістерська програма «Індустрія фінансових послуг» дає можливість:

 • застосовувати сучасні методики пошуку, збору, опрацювання та аналізу даних і за їх результатами розробляти корпоративні, ділові й функціональні стратегії у сфері фінансів, банківської справи та страхового бізнесу, визначати фінансову політику, філософію розвитку і місію, здійснювати реалізацію стратегій та їх коригування згідно визначених стратегічних альтернатив.
 • формувати та використовувати фінансове забезпечення, управляти рухом грошових коштів, їх формуванням та розміщенням, впроваджувати сучасні методи управління активами і пасивами, капіталом, кредитним та інвестиційним портфелями і ризиками, прибутковістю, ліквідністю та резервами підприємств, організацій, установ, банків та страхових компаній;
 • здійснювати поточне та стратегічне планування й бюджетування, розробляти песимістичні, оптимістичні й найбільш вірогідні прогнози фінансово-економічних показників діяльності підприємств, організацій, установ, банків та страхових компаній на основі конкретно наукових методів здійснення досліджень;
 • раціонально організовувати діяльність фінансових посередників, впроваджувати оптимальні типи організаційних структур їх побудови та налагоджувати внутрішні і зовнішні комунікації;
 • обґрунтовувати доцільність та переваги, а також застосовувати фінансові механізми, інструменти, засоби та заходи в цілях коригування поточного стану і забезпечення розвитку та належної фінансово-економічної ефективності функціонування фінансових систем, секторів банківського та страхового бізнесу;
 • забезпечувати дотримання підприємствами, організаціями, установами, банками та страховими компаніями фінансово-економічних нормативів діяльності, ідентифікацію, оцінку й моніторинг існуючих ризиків та загроз, внутрішній та зовнішній нагляд у відповідності до існуючих нормативно-правових вимог.

Після успішного завершення програми студент має можливість отримання двох дипломів: диплом магістра Університету банківської справи за обраною спеціальністю європейського зразка та диплом магістра європейського університету за спеціальністю спільної програми.

Диплом Вищої школи менеджменту в Барселоні за магістерськими програмами: «магістра з інформаційних наук, бізнесу та маркетингу» (МВМ «Master in Information Sciences in Business and Marketing») та «магістра з міжнародного фінансового менеджменту» (MFM «Master in International Financial Management) з отриманням диплома Автономного університету Барселони (Universitat Autònoma de Barcelona) одного з найстаріших і найбільш авторитетних вищих навчальних закладів Іспанії та Університету Лейди (Universitat de Lleida). Мова навчання – англійська.

Диплом Університету Міколаса Ромеріса за спеціальністю «Фінансові ринки», мова навчання – англійська, російська;

Краківський економічний університет здійснюють обмін студентами на часткове навчання. Мова навчання – польська, англійська.