Загальна інформація

Науково-дослідна діяльність є одним з пріоритетних напрямів розвитку Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

Університет пройшов державну атестацію наукової установи і внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво № 01994 від 17.09.2015 р.).

ДВНЗ «Університет банківської справи» має кадровий, науковий і науково-технічний потенціал, матеріально-технічну базу, які дозволяють йому здійснювати науково-дослідну роботу на високому рівні, зокрема у сфері економіки, права, інформатики та кібернетики.

Велику увагу Університет приділяє становленню та розвитку наукових шкіл, які проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України в світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Щорічно співробітниками науково-дослідного центру, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами і студентами Університету виконується близько 25 науково-дослідних робіт, спрямованих на вирішення актуальних питань фінансово-кредитного сектору і банківської системи країни. Результати цих досліджень мають наукову і практичну цінність, підтверджену експертизою робіт у процесі їх прийняття замовниками, відповідають державним науково-технічним пріоритетам та завданням науково-технічного розвитку, були впроваджені у практичну діяльність Національного банку України, банків, фінансово-кредитних установ, підприємств, а також використовувалися для обґрунтування пропозицій щодо розроблення законодавчих і нормативно-правових актів України, визначення стратегічних і тактичних завдань соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Результати науково-дослідних робіт упроваджуються в навчальний процес, а також використовуються при написанні підручників, посібників, монографій, наукових статей, тез доповідей, кандидатських і докторських дисертацій; апробуються на наукових і науково-практичних конференціях, міжнародних філософсько-економічних читаннях, круглих столах, дискусійних клубах, семінарах-практикумах.

Університет в рамках укладених договорів про наукове співробітництво співпрацює з ДУ «Інститут економіки та прогнозування» Національної академії наук України, Інститутом регіональних досліджень HAH України, Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку HAH України.

У 2015 році Університетом було отримано гран-прі у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу» та почесне звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» на Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2015» (м. Київ), яка проводилася товариством «Знання України» за підтримки та участі Міністерства освіти та науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Університет банківської справи надає платні послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності з:

* проведення науково-дослідних робіт;

* проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки;

* проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку;

* проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;

* інформаційно-аналітичного забезпечення наукової діяльності;

* впровадження результатів наукових досліджень;

* забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;

* розроблення науково-технічної документації;

* організації та проведення наукових заходів (форумів, симпозіумів, семінарів, конференцій тощо);

* надання дозволів на використання об’єктів права інтелектуальної власності.