Докторантура і аспірантура

nevmergit

 

 

Завідувач докторантури та аспірантури:

Сидорова Олена Володимирівна, к.е.н.

Телефон:  +38 (044) 483-06-83

 

 

 Перелік спеціальностей

До переліку спеціальностей, з яких здійснюється підготовка в аспірантурі в  ДВНЗ "Університет банківської справи"  з відривом та без відриву від виробництва, відносяться:

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

До переліку спеціальностей, з яких здійснюється підготовка в докторантурі в  ДВНЗ "Університет банківської справи"  з відривом від виробництва, відносяться:

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

nevmergit

 

 

Завідувач докторантури та аспірантури:

Сидорова Олена Володимирівна, к.е.н.

Телефон:  +38 (044) 483-06-83

 

 

 Перелік спеціальностей

До переліку спеціальностей, з яких здійснюється підготовка в аспірантурі в  ДВНЗ "Університет банківської справи"  з відривом та без відриву від виробництва, відносяться:

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

До переліку спеціальностей, з яких здійснюється підготовка в докторантурі в  ДВНЗ "Університет банківської справи"  з відривом від виробництва, відносяться:

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

051 «Економіка» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.07. – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика)

Наукова спеціальність, змістом якої є теоретико-методологічні та науково-практичні дослідження суспільних явищ і процесів у сфері демографії, праці та соціального розвитку

II. Напрями досліджень:

1. Відтворення та розвиток населення. Соціально-демографічна структура та якість населення.

2. Демографічні процеси. Народжуваність. Демографічні проблеми сім'ї.

3. Здоров'я, смертність і тривалість життя.

4. Режим відтворення населення. Формування демографічного потенціалу.

5. Міграційний рух населення. Трудова міграція.

6. Моделювання, прогнозування та регулювання демографічних процесів.

7. Людські ресурси і трудовий потенціал: формування, розвиток та використання.

8. Професійна освіта. Професійна орієнтація.

9. Людський капітал. Якість робочої сили.

10. Моделі й структура ринку праці. Попит, пропозиція та ціна робочої сили на ринку праці.

11. Кон'юнктура ринку праці. Моделювання, прогнозування та регулювання ринку праці.

12. Економічна активність населення. Зайнятість і безробіття.

13. Конкурентоспроможність на ринку праці. Інфраструктура ринку праці.

14. Система відносин у сфері праці. Державне та договірне регулювання соціально-трудових відносин.

15. Виробнича демократія. Соціальний діалог Трудові конфлікти.

16. Економіка домогосподарств.

17. Диференціація населення за доходами та умовами життя. Регулювання доходів.

18. Економічні фактори соціальної стратифікації суспільства. Підвищення якості життя населення.

19. Стратегія соціального розвитку. Соціальні стандарти і нормативи.

20. Соціальний захист і соціальне забезпечення. Соціальне страхування.

21. Пенсійна система. Соціальна безпека.

22. Людський розвиток. Тендерна політика.

23. Соціальна інфраструктура. Соціальний капітал.

24. Механізм реалізації соціальної політики.

25. Характер і зміст праці. Організація і нормування праці.

26. Регулювання робочого часу.

27. Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці.

28. Продуктивність праці. Ефективність трудової діяльності. Інноваційна праця.

29. Заробітна плата в системі винагород.

30. Компенсаційна система. Соціальний пакет.

31. Механізм регулювання оплати праці. Система матеріального стимулювання трудової діяльності.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит)

Гроші, фінанси і кредит – це наукова спеціальність, яка досліджує рух фінансових ресурсів, формування та використання капіталу, доходів і грошових фондів, що опосередковують розподіл та перерозподіл вартості ВВП на макрорівні, грошова, фінансова і кредитна системи та їх інституційна інфраструктура, функціонування державних фінансів і фінансів підприємств, фінансового і страхового ринків, фінансова внутрішня і зовнішня політика держави та її складові.

II. Напрями досліджень:

1. Попит та пропозиція грошей, механізми грошово-кредитного регулювання. Фіскальна і монетарна політика, їх координація; інфляція і стабілізація грошей.

2. Фінансова система, основні напрями її реструктуризації.

3. Фінансова політика держави та інструменти її реалізації.

4. Фінансове прогнозування, планування і регулювання.

5. Фінансове забезпечення реального сектору соціальної сфери.

6. Державне фінансове господарство. Державний бюджет, бюджетний устрій і бюджетна система, бюджетний процес. Бюджетна політика держави, бюджетний менеджмент.

7. Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. Доходи і видатки бюджету як засіб реалізації соціально-економічної політики держави.

8. Бюджетний дефіцит і система дефіцитного фінансування.

9. Місцеві фінанси і місцеве оподаткування. Фіскальний (бюджетний) федералізм, міжбюджетні відносини. Система бюджетного і фінансового вирівнювання.

10. Державні та недержавні фонди цільового призначення.

11. Державний фінансовий контроль і аудит, фінансовий моніторинг.

12. Фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів.

13. Теорія і практика оподаткування, форми та методи оподаткування, податкова система і податкова політика держави. Податковий менеджмент.

14. Податкове рахівництво, адміністрування податків і податковий контроль.

15. Державний кредит і державний борг, система управління внутрішнім і зовнішнім державним боргом.

16. Фінансовий ринок та його сегментація, інструменти та інфраструктура ринку цінних паперів. Портфельне інвестування. Держава на фінансовому ринку.

17. Фондовий ринок, фондова біржа і біржові операції.

18. Хеджування фінансових ризиків. Ринок похідних фінансових інструментів.

19. Ринок фінансових послуг.

20. Теоретичні й прагматичні проблеми розвитку страхування, його основні форми, види і галузі.

21. Перестрахування на внутрішньому і зовнішніх ринках.

22. Страховий менеджмент.

23. Страховий ринок, закономірності й перспективи його розвитку в Україні, страхові послуги та особливості їх реалізації.

24. Страховий маркетинг та напрямки його активізації.

25. Формування та розміщення страхових резервів.

26. Забезпечення фінансової надійності страховиків.

27. Формування і функціонування ринку кредитних ресурсів, кредитна система.

28. Механізм функціонування банківської системи, організація і управління діяльності банків, маркетинг у банківських операціях.

29. Іпотечне кредитування, лізинг у банківській діяльності, інвестиційна діяльність банків.

30. Механізм банківського кредитування та його особливості в окремих галузях та сферах економіки.

31. Організація безготівкових і готівкових розрахунків.

32. Фінансовий менеджмент в банку.

33. Операції з іноземною валютою, валютне регулювання і платіжний баланс.

34. Фінанси зарубіжних країн.

35. Фінанси суб’єктів господарювання.

36. Фінансовий менеджмент і контролінг у сфері бізнесу.

37. Капітальні та фінансові інвестиції у реальному секторі економіки. Управління фінансово-інвестиційними ризиками.

38. Вартісно-орієнтоване управління та оцінка вартості бізнесу.

39. Грошові потоки, робочий капітал, доходи і витрати суб’єктів господарювання.

40. Капітал корпоративних підприємств та ціна його залучення.

41. Фінансова та корпоративна реструктуризація підприємств.

42. Антикризове фінансове управління на підприємстві.

43. Біхевіористичні корпоративні фінанси.

44. Внутрішній фінансовий контроль на підприємстві.

051 «Економіка» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.11. – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці)

Наукова спеціальність, змістом якої є дослідження з методології, методики й  організації бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств.

II. Напрями досліджень:

1. Загальна теорія бухгалтерського обліку.

2. Методологія й організація фінансового та управлінського обліку підприємств різних форм власності.

3. Результати господарювання та собівартість продукції (робіт і послуг) підприємства: методологія і організація визначення, обліку та контролю.

4. Побудова системи облікової інформації відповідно до міжнародних стандартів.

5. Розроблення  національних стандартів обліку та нормативів аудиту.

6. Уніфікація бухгалтерського обліку, економічного аналізу, оперативного контролю, ревізії та аудиту в різних країнах.

7. Звітність підприємства: джерела та методи формування даних (перевірка, обробка та оприлюднення).

8. Теорія та методологія економічного аналізу.

9. Методологія, методика й організація аналізу господарської діяльності підприємств різних форм власності.

10. Методологія, методика й організація контролю фінансово-господарської діяльності підприємств.

11. Стандарти та нормативи аудиту й аудиторської діяльності.

12. Організація аудиторської діяльності: специфіка формування та функціонування аудиторських служб.

13. Методологія й організація зовнішнього та внутрішнього аудиту на підприємствах: специфіка галузей економіки, замовники-користувачі, об'єкти перевірки, планування й організація проведення, вартість послуг, ефективність.

14. Аудит фінансової звітності емітентів цінних паперів.

15. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль формування та використання активів, власного капіталу і зобов'язань.

16. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль витрат на виробництво.

17. Обліково-аналітичні операції, їх стандартизація й уніфікація.

051 «Економіка» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.11. – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці)

Наукова спеціальність, яка досліджує методологічні, теоретичні, науково-методичні і прикладні проблеми, аналізу, функціонування і розвитку соціально-економічних систем і процесів на засадах розробки і застосування методів математичного моделювання, інформаційних систем і технологій.

II. Напрями досліджень:

1. Теоретико-методологічні проблеми математичного моделювання соціально-економічних систем.

2. Моделі та методи дослідження проблем економічної теорії.

3. Моделі та методи програмно-цільового управління економічними системами і процесами.

4. Моделювання процесів управління соціально-економічними системами.

5. Моделювання процесів суспільного відтворення.

6. Моделювання процесів економічного зростання.

7. Прогнозування тенденцій і показників розвитку економічних систем і процесів.

8. Математичні моделі економічної динаміки.

9. Моделювання балансових пропорцій і показників економіки.

10. Математичні моделі та методи формування балансів для різних рівнів управління економікою.

11. Системний аналіз економічних процесів.

12. Моделювання реструктуризаційних процесів в економіці.

13. Моделі і методи формування раціональних організаційно-економічних структур і систем управління в економіці.

14. Моделювання процесів ефективного використання виробничого потенціалу.

15. Моделювання в окремих сферах суспільної діяльності.

16. Аналіз, оцінка, моделювання та оптимізація ризику в економіці.

17. Системи підтримки прийняття рішень.

18.Методи штучного інтелекту в економіці.

19. Моделі, методи та інформаційні технології функціонування

систем моніторингу в економіці.

20. Теоретико-методологічні проблеми інформатизації суспільства, побудованого на знаннях.

21. Впровадження нових комп'ютерних технологій та обробки статистичної інформації.

22. Формування інтегрованих інформаційних баз даних за результатами статистичних спостережень.

23. Нові інформаційні та комунікаційні технології.

24. Гіпертекстові та мультимедійні технології в соціально-економічних системах.

25. Геоінформаційні системи в економіці.

26. Економічні й організаційні проблеми інформаційної діяльності, створення інформаційного простору об'єкта.

27. Безпека та надійність інформаційних систем.

28. Методи та моделі управління проектами інформатизації.

29. Економічна ефективність розроблення, впровадження та функціонування інформаційних систем і технологій.

30. Методи системного аналізу, оптимізації, управління в інформаційних системах.

31. Системи управління базами даних і знань.

32. Iнструментальні засоби проектування та створення управлінських інформаційних систем.

Прийом в аспірантуру

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» Оголошує прийом у 2016 році до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва за науковими спеціальностями:

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит);

- 051 «Економіка»  (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.07. – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика);

- 071 «Облік і оподаткування» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.09. –Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності);

- 051 «Економіка» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.11. – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).

Термін подачі документів:           01 -18 березня 2017 року.

Вступні іспити в аспірантуру:    квітень 2017 року.

Термін навчання: з 01.05.2017р. по 30.04.2021р.

Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється:

- за рахунок  коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Навчальний рік – з 1травня. Канікули: 01.07. – 31.08.

Звертатися за довідками і подавати документи за адресою:

04119, м. Київ, вул. Білоруська, 17

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»,

докторантура та аспірантура,

каб. 4, тел.(044) 483-06-83,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія працює за таким графіком:

     -  понеділок – п‘ятниця з 9.00 до 17.00, перерва – з 12.00 до 12.30;

     -  субота – з 10.00 до 14.00 без перерви;

     -  неділя – вихідний день.

Наказ ДВНЗ "Університет банківської справи" від 30.01.2017р. №43-од "Про вставнолення розміру вартості навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі"

Наказ ДВНЗ "Університет банківської справи" від 13.01.2017 р. № 20/1-од "Про встановлення вартості навчання для іноземних громадян та осіб без громадянства"

Правила прийому в докторантуру та аспірантуру

Програма вступного випробування зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Програма вступного випробування зі спеціальності 071 "Облік та оподаткування"

Програма вступного випробування зі спеціальності 051 "Економіка" ( "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика")

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійська мова)

Прийом в докторантуру

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» Оголошує прийом у 2016 році до докторантури з відривом від виробництва за науковими спеціальностями:

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит);

- 071 «Облік і оподаткування» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.09. –Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності).

Термін подачі документів:  01 -18 березня 2017 року.

Термін навчання: з 01.09.2017 по 30.04.2019

Підготовка в докторантурі Університету здійснюється:

- за рахунок  коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Навчальний рік – з 1 травня. Канікули: 01.07. – 31.08.

Звертатися за довідками і подавати документи за адресою:

04119, м. Київ, вул. Білоруська, 17

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»,

докторантура та аспірантура,

каб. 4, тел.(044) 483-06-83,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Приймальна комісія працює за таким графіком:

    -  понеділок – п‘ятниця з 9.00 до 17.00, перерва – з 12.00 до 12.30;

    -  субота – з 10.00 до 14.00 без перерви;

    -  неділя – вихідний день.

Наказ ДВНЗ "Університет банківської справи" від 30.01.2017р. №43-од "Про вставнолення розміру вартості навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі"

Правила прийому в докторантуру та аспірантуру

Контакти

Завідувач докторантури та аспірантури – Сидорова Олена Володимирівна.

Провідний фахівець докторантури та аспірантури – Олефір Євгенія Анатоліївна.

Провідний фахівець докторантури та аспірантури – Саєнко Інна Ігорівна.

04119, м. Київ, вул. Білоруська, 17, каб. 4

тел. (044) 483-06-83,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.