Напрями наукових досліджень

 napriam doslid

Напрями наукових досліджень

Науково-дослідна робота в Університеті здійснюється відповідно до Зведеного тематичного плану науково-дослідної роботи на календарний рік.

На 2016 рік Зведеним тематичним планом науково-дослідної роботи передбачено реалізацію 40 проектів наукових досліджень та розробок, у т.ч. 3 за програмами міжнародного співробітництва, 2 – за госпдоговірною тематикою, 20 – за напрямами розвитку наукових шкіл Університету та 15 внутрішньо інститутських та кафедральних ініціативних, що здійснюються у межах робочого часу науково-педагогічних працівників кафедр.

Основними серед них є:

* «Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни в умовах глобалізації» (керівник – Самородов Б.В., директор ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Розробка теоретичних основ та методик проектування електронного навчального простору на підґрунті інформаційних мультимедійних технологій» (керівник – Самородов Б.В., директор ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Сучасні технології фінансового менеджменту підприємства» (керівник – Азаренкова Г.М., завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Фінансові механізми реалізації інвестиційних проектів у житловому будівництві в Україні» (керівник – Вознюк М.А., директор ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Компаративний аналіз реформування та розвитку банківських систем країн світу» (керівник – Барановський О.І., проректор з наукової роботи);

* «Стратегічний розвиток банківського сектору у контексті забезпечення фінансової стабільності (на прикладі банків харківського регіону)» (керівник – Самородов Б.В., директор ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Реформування фінансово-кредитної системи: методологія та практика» (керівник – Хуторна М.Е., доцент кафедри банківської справи ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Управління проблемними кредитами в системі запобігання соціально-економічних загроз» (керівник – Слав’юк Р.А., завідувач кафедри банківської справи ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Кредитування суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки» (керівник – Носова О.В., професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Стратегічні напрями та механізми модернізації фінансової системи України» (керівник – Пшик Б.І., завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Діагностика фінансового стану банку: ефективна реалізація функцій аналізу, планування та прогнозування» (керівник – Самородов Б.В., директор ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Теорія і практика функціонування системи фінансового моніторингу в банках України» (керівник – Самородов Б.В., директор ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Забезпечення фінансової стійкості шляхом реорганізації та реструктуризації банків» (керівник – Вядрова І.М., перший заступник директора ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Управління ресурсами машинобудівного підприємства» (керівник – Москаленко О.В., доцент кафедри обліку і аудиту);

* «Інформаційно-аналітичне забезпечення та внутрішній контроль сталого розвитку корпоративних систем» (керівник – Дмитренко І.М., завідувач кафедри обліку і аудиту ІБТБ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Управління фінансовою стабільністю банку» (керівник –Азаренкова Г.М., завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу» (керівник – Азаренкова Г.М., завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання» (керівник – Азаренкова Г.М., завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Формування результат-орієнтованої фінансової системи підприємств України» (керівник – Азаренкова Г.М., завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств України: теорія, методологія, практика» (керівник – Азаренкова Г.М., завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Удосконалення інформаційної бази управління економікою за даними обліку і контролю» (керівник – Івахненко В.М., завідувач кафедри обліку і аудиту ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»);

* «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей» (керівник – Смовженко Т.С., ректор);

* «Екологічна відповідальність бізнесу та культура сучасного суспільства» (Юрченко Л.І., професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»).

Дослідження та розробки, які пропонуються потенційним замовникам ДВНЗ «Університет банківської  справи»