Фаховий науковий збірник «Вісник Університету банківської справи» запрошує науковців до співпраці!

Університет банківської справи видає фаховий науковий збірник «Вісник Університету банківської справи».

Вісник Університету банківської справи знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. № 374 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 року» (Додаток 8)).

У Віснику висвітлюються тенденції та напрями розвитку фінансово-економічної науки, фінансових систем, результати аналізу особливостей функціонування банківської системи України і зарубіжних країн.

Мови публікації: українська, англійська або російська. Періодичність видання – три номери на рік.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем;

- Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах;

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту;

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології;

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем.

Вісник розрахований на науковців, працівників НБУ, комерційних банків, підприємств та фінансових установ, студентів.

Вісник представлено в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.

 До публікації приймаємо статті, які відповідають таким вимогам

Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових висновків.

Стаття має бути написана українською, англійською або російською мовами, ретельно вичитана автором, відповідати тематичному спрямуванню збірника наукових праць і включати всі структурні елементи (з дотриманням вказаної послідовності) відповідно до п. 3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1, а саме:

 • на першій сторінці зліва – індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК), що розміщується на початку статті;
 • посередині – назва статті;
 • метадані (інформація про автора (ів) статті та її реферативна частина), що розміщуються послідовно українською, англійською і російською мовами та включають:
 • відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання, е-mail);
 • анотація українською, російською (від 30 до 100 слів), де чітко сформульовано головну ідею статті і обґрунтовано її актуальність; особливу увагу слід приділити анотації англійською мовою (Abstract), яка повинна бути інформативною й оригінальною, має відображати основний зміст статті та результатів дослідження, обсяг анотації англійською мовою: 100–250 слів. Анотація англійською мовою (Abstract) – це фактично стислий виклад статті, її реферування;
 • ключові слова (5–8 слів);
 • кількість формул, таблиць, рисунків і літературних джерел зазначаємо так: для української мови (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; бібл.: 12); для англійської (Formulas: 2; fig.: 3; tabl.: 1; bibl.: 12); для російської мови (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; библ.: 12);

– текст статті, який повинен вміщати взаємопов’язані розділи, які починаються вказаним заголовком, виділеним напівжирним шрифтом:

 • Вступ (постановка проблеми в загальному варіанті і її зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також із важливими науковими і практичними завданнями, з обов’язковими посиланнями в тексті на використану літературу. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність);
 • Аналіз досліджень і постановка завдання (формулювання мети і методів дослідження теми, що розглядається);
 • Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів);
 • Висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, соціально-економічний ефект, який виникає внаслідок упровадження наукових результатів. Перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямі);
 • Список використаної літератури, складений відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»). Розміщується література в кінці статті. Список використаних джерел має містити не менше 8 найменувань. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. У тексті порядковий номер першоджерела проставляють у квадратних дужках. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. До списку літератури додається її переклад англійською мовою (References), де розміщуються ті ж самі джерела англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних українських і російських видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках – англійською мовою. Назва статей допускається транслітерацією, згідно з правилами транслітерації (Постанова від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»). Назви джерел у списку літератури розміщуються в порядку цитування в тексті (а не за абеткою).
 1. Обсяг статті має становити не менше ніж 10 сторінок формату А4, набраних шрифтом «Times New Roman», 14 кеглем (розмір шрифту), через 1,5 інтервалу, верхнє і нижнє поля – 1,5 см, ліве – 3 см, праве – 1 см, абзацний відступ –1 см.
 2. Файл статті слід готувати за допомогою текстового редактора Word. У файлі не використовувати стилі тексту, сторінки нумерувати. Слова друкувати без переносів.
 3. Усі нетекстові об’єкти створювати вбудованими засобами Word, формули за допомогою редактора Equation, діаграми, графіки – Graph або Excel. Весь графічний матеріал повинен бути чорно-білого кольору, заповнення виконувати штрихуванням. При створенні діаграм, графіків потрібно використовувати шрифт «Times New Roman», 12 кегль (розмір шрифту). Математичні формули мають бути чіткими, із загальноприйнятим використанням символів, написані за допомогою текстового редактора MicrosoftWord із застосуванням шрифту Symbol при написанні математичних символів і грецьких букв. При наборі складних формул слід застосовувати Редактор формул. Усі символи повинні пояснюватися.
 4. Виклад статті мусить бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій (схеми, рисунки, графіки, діаграми) – мінімальною і застосовувати їх потрібно лише в тому разі, коли це значно поліпшує зміст статті, дає змогу зрозуміти його повніше і глибше порівняно з текстовою формою викладу.
 5. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер і короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і зміст таблиці. Цифровий матеріал по можливості зводиться в таблиці і не дублюється в тексті.
 6. Усі дані в таблиці слід набирати шрифтом «Times New Roman», 12 кеглем. Таблиці повинні не виходити за межі полів сторінки.
 7. За наявності ілюстрацій їх доцільно додатково подавати окремими файлами того формату, в якому вони були виготовлені. Якщо ілюстрації виконані у програмі «Corel Draw», то потрібно надати файли у форматі *.cdr. Якщо ілюстрації відскановані – то у форматі *.tif і т. п.
  1. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковими посиланнями на джерела. Під кожною таблицею і рисунком має бути зазначено джерело. Для подання джерела потрібно використовувати шрифт «Times New Roman», 10 кегль (розмір шрифту).
  2. У кінці статті автор має вказати, що вона надсилається для публікації лише до збірника «Вісник Університету банківської справи», поставити підпис і дату.
  3. Статтю автор має подати до редакції Вісника надрукованою в одному примірнику та в електронному форматі.
  4. До статті додаються зовнішня рецензія доктора наук, якщо автор або один із співавторів не має вченого ступеня доктора наук, і довідка про автора (авторів).
  5. Наукова редколегія здійснює внутрішнє і зовнішнє рецензування статті. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто авторові на доопрацювання або відхилено. Статті, що оформлені з відхиленнями від вказаних вимог, редакція не розглядатиме. Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти статті.

Статтю, довідку про автора (ів) і скановану рецензію надсилати на електронну адресу редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Публікації Вісника захищені міжнародним законодавством і не можуть бути відтворені у будь-якій формі без письмового дозволу видавця.

 ДОВІДКА ПРО АВТОРА

У Довідці про автора треба вказати:

 1. прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів);
 2. посаду, науковий ступінь, учене звання, наукову спеціальність (номер, назву), у рамках якої написано статтю (для аспірантів додатково – рік навчання і ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посаду, контактний телефон наукового керівника);
 3. назву статті та її обсяг (вказати кількість сторінок);
 4. точну поштову адресу (з поштовим індексом);
 5. контактні телефони;
 6. електронну скриньку (вона має містити прізвище автора), яка буде зазначена у збірнику.