Кафедра банківської справи та фінансових технологій

Кафедра банківської справи та фінансових технологій заснована в серпні 2007 року в Інституті магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України.

Кафедру з 2007 року очолювала доктор економічних наук, професор Смовженко Тамара Степанівна.

З вересня 2008 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Вовчак Ольга Дмитрівна.

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

БАКАЛАВРІВ

МАГІСТРІВ

ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни бакалаврського рівня
 • УБС студія «Банківська система (рівень А)»
 • Фінанси, гроші і кредит
 • Маркетинг
 • Фінанси підприємств (рівень А)
 • Страхування
 • Економічний аналіз (рівень А)
 • Цифрова економіка
 • Інвестування (рівень А)
 • Банківська система (рівень В – Банківські операції)
 • Страхування (рівень В – Страхові послуги)
 • Економічний аналіз (рівень В – Аналіз банківської діяльності)
 • Фінансовий ринок
 • Бюджетна система
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Економічний аналіз (рівень С – Фінансовий аналіз)
 • Міжнародні фінанси
 • Місцеві фінанси
 • Податкова система
 • Банківська система (рівень С) – Центральний банк та грошово-кредитна політика
 • Безпека банківської діяльності
 • Інвестування (рівень В) – Інвестиційний аналіз
 • Маркетинг (рівень В) – Технології продажу банківських продуктів
 • Платіжні системи
 • Фінансовий моніторинг в банку
Дисципліни магістерського рівня
 • Інноваційні банківські технології (тренінговий курс)
 • Фінансовий менеджмент
 • Банківський менеджмент
 • Кредитний менеджмент
 • Страховий менеджмент,
 • Банківське регулювання і нагляд
 • Безпека працівників банку та управління змінами
 • Маркетинг у банку
 • Фінансовий моніторинг у банку
 • Ризик-менеджмент у банку
 • Факторинг
 • Фінансова безпека банку
 • Банківська та комерційна таємниця
 • Кібербезпека
 • Проектне фінансування
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції
 • Комплексний бізнес-кейс
 • Глобальна фінансова та банківська система
 • Управління інвестиційним портфелем
 • Психологія управління та конфліктологія в банках
 • Фінансові системи зарубіжних країн
 • Фінансове посередництво
 • Ринок фінансових послуг
 • Регулювання грошово-кредитної сфери
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Трансформаційні процеси у
 • фінансовому секторі національної економіки
 • Магістерський науковий семінар

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра є провідним центром підготовки національних кадрів у сфері банківської справи та фінансових технологій. Підготовлені кафедрою фахівці мають науковий рівень, що забезпечує потреби у працівниках вищої кваліфікації для фінансового сектору України.

Кредо кафедри – підготовка інноваційних менеджерів, здатних аналітично мислити, що володіють сучасними знаннями і практичними навичками, необхідними для роботи у різних сферах банківської та фінансово-кредитної діяльності.

Принцип елітності – це ідеологія розвитку кафедри, її випускники мають втілювати професіоналізм, креативність, творчість, здатність приймати обґрунтовані рішення, підвищувати надійність та ефективність функціонування банківського сектору.

В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, враховано основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні у Європейський освітянський простір, а також реальні потреби практиків щодо формування у випускників певних компетенцій.

При кафедрі функціонує Музей історії грошей, робота якого забезпечується самими студентами і викладачами кафедри.

Наукові школи:

Учасниками наукових шкіл є науково-педагогічні працівники кафедри, докторанти, аспіранти та студенти. Результати досліджень в межах наукових шкіл знайшли своє відображення у докторських і кандидатських дисертаціях, монографіях, наукових статтях та інших публікаціях, а також використовуються у навчальному процесі при розробці навчально-методичного забезпечення та викладанні дисциплін, написанні курсових та кваліфікаційних магістерських робіт.

Наукові теми

Наукове студентське товариство

Кафедра організовує засідання студентського наукового товариства Навчально-наукового інституту банківських технологій та бізнесу та засідання студентського наукового гуртка «Сучасні тренди в розвитку фінансів, банківської справи та страхування», проведення круглого столу «Професійна модель банкіра майбутнього».

Наші переваги:

 • професорсько-викладацький склад кафедри – лектори та бізнес-тренери світового рівня, яку мають відповідну міжнародну сертифікацію: ACCA, CFA, PhD, МВА, більше 80% викладачів –доктори наук, професори;
 • залучення до навчального процесу провідних фахівців, які займають керівні посади в найбільших банках України, керівників департаментів та служб НБУ, фахівці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, інших фінансово-кредитних установ, іноземні фахівці та представники центральних банків і фінансових установ Польщі, Німеччини, Швейцарії та інших країн;
 • можливість отримання міжнародних сертифікатів (сертифікація ACCA – Диплом Інституту фінансових аналітиків – IFA, Великобританія);
 • можливість отримання подвійного диплому;
 • проходження стажування за кордоном;
 • викладання фахових дисциплін англійською мовою;
 • відповідність навчальних програм принципам Болонського процесу та досвіду кращих навчальних закладів світу;
 • можливість працювати у міжнародних компаніях.

Програми спеціальності передбачають максимальне врахування індивідуальних інтересів здобувачів та орієнтовані на формування та розвиток професійних компетенцій, зокрема:

 • когнітивних компетенцій – вміння апелювати поняттями та знаннями на основі практичного досвіду;
 • функціональні компетенції – використання отриманих у процесі навчання умінь та навичок безпосередньо в процесі практичної діяльності та налагодженні бізнес комунікацій та соціального спілкування, здатність до постійної модернізації та розвитку;
 • особистісні та етичні компетенції – здатність адекватно та швидко орієнтуватися в конкретній ситуації, вибираючи оптимальні рішення проблеми, виходячи з індивідуальних якостей особистості.

З метою підвищення якості викладання застосовуються прогресивні форми навчання, читання дискусійних лекцій, розроблення завдань з розв’язання проблемних ситуацій, перехід від традиційних практичних занять до тренінгових форм, аналізу бізнес-кейсів, ділових ігор, бізнес-симуляцій, форумів та використання сучасних дистанційних елементів навчання.
Абсолютно нестандартний формат освіти, спрямований на формування фахівців майбутнього – впровадження УБС-студій, зокрема на 1 курсі -УБС-студія «Тайм-менеджмент та ділові комунікації», для формування практичних навичок координації та взаємодії, вміння вести ділові перемовини – УБС-студія «Лідерство та командна робота», для формування професійних компетенцій – УБС-студія «Банківська система» тощо.
Можливість продовжити навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Vovchak_O_P

ВОВЧАК ОЛЬГА ДМИТРІВНА

Д.е.н., професор, завідувач кафедри, академік Академії економічних наук України

Докторська дисертація на тему: «Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні» (2006 рік), спеціальність 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством»

Наукові інтереси: ефективність функціонування банківської системи в перехідних економіках, державне регулювання банківської інвестиційної діяльності, взаємодія банківського та реального секторів економіки, реструктуризація та консолідація вітчизняних банків, кредитно-інвестиційне стимулювання розвитку економіки

Членство в радах:

 • Спеціалізована вчена рада Д 26.883.01 в ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
 • Спеціалізована вчена рада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті за спеціальністю 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством»

Ідентифікатори у наукометричних базах:

КОМАНДА

Кузнєцова Анжела Ярославівна

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

kuznyetsova.a@ubs.edu.ua

Гірченко Тетяна Дмитрівна

Кандидат економічних наук, професор

Контактні дані:

td@ubs.edu.ua

Міщенко Світлана Володимирівна

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

smischenko1806@gmail.com

Сенищ Павло Миколайович

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

pavlo.senyshch@gmail.com

Барановський Олександр Іванович

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

bai.professor@gmail.com

Меда Наталія Степанівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

nmeda@ukr.net

Рудевська Вікторія Ігорівна

Кандидат економічних наук, доцент, докторант.

Контактні дані:

rudevska@ukr.net

Шейко Олена Петрівна

Старший викладач

Контактні дані:

olenasheiko@gmail.com

Боярко Ірина Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент

Контактні дані:

boyarko@ukr.net

Петрик Олександр Іванович

Доктор економічних наук, профессор

Контактні дані:

9650120@ukr.net

Стороженко Оксана Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

9650120@ukr.net

Сидорова Олена Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Швець Наталія Романівна

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

shvetzn@gmail.com

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Бакалаврську спеціалізацію “Банківська справа” відрізняє чітка практична спрямованість, гнучка побудова навчального процесу та максимальне врахування індивідуальних інтересів студентів, що формує нове бачення розвитку вітчизняної банківської системи та її інтеграції у світову фінансову систему.

Перевагами підготовки студентів за даною спеціальністю в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» є:

забезпечення навчального процесу ґрунтовним науково-методичним забезпеченням (авторськими підручниками, навчальними посібниками, методичними напрацюваннями) та дистанційними курсами, розробленими професорсько-викладацьким колективом;
постійна співпраця з навчальними закладами країн ЄС за програмами обміну студентами та програмами подвійного диплому;
забезпечення студентів базами виробничої і переддипломної практики;
активне наукове, громадське життя студентів шляхом участі в численних заходах науково-комунікаційного, виховного, культурно-масового, спортивного та іншого характеру;
можливість продовжити навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями, за якими в Університеті діють спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями, у т. ч. спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»;
забезпечення проживанням у гуртожитку;
реальні можливості працевлаштування у банківських та фінансових установах за результатами проходження виробничої практики;
налагодження контактів з подальшим працевлаштуванням в Національному банку України, банках, фінансово-кредитних структурах, страхових компаніях, інших бізнес-структурах.
Кафедрою банківської справи підтримуються постійні зв'язки із випускниками спеціальності, які працюють в НБУ, банківських установах, міжнародних фінансових компаніях з метою залучення їх до навчального процесу і передачі знань та досвіду практичної діяльності. Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку працівників банківських установ та системи НБУ – слухачів тематичних семінарів та курсів підвищення кваліфікації.

Мистецтво управління, якого навчають за спеціалізованою магістерською програмою «Банківський менеджмент», дає можливість оволодіти новими підходами до управління банківською діяльністю та передбачає набуття знань та практичного досвіду з: фінансового менеджменту у банку, кредитного менеджменту, проектного фінансування, ризик-менеджменту банку; маркетингу у банку, управління процесом детінізації; фінансового моніторингу у банку; глобальної економіки, управління персоналом, інноваційних технологій, банківського регулювання і нагляду, банківського інвестиційного кредитування, фінансового менеджменту, страхового менеджменту, міжнародних розрахунків і валютних операцій, факторингу, гарантування вкладів фізичних осіб.

Магістр за спеціалізованою програмою «Банківський менеджмент» здатний обіймати посади:

керівників та спеціалістів центрального апарату Національного банку України;
керівників та спеціалістів регіональних відділень Національного банку України;
керівників відділення, філії, представництва банку;
фахівців системи банківського нагляду та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
керівників та спеціалістів структурних підрозділів банку з управління та контролю за банківськими ризиками;
керівників та спеціалістів підрозділів фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту в банках;
фахівців в комісії з регулювання ринків фінансових послуг;
фахівців у сфері регулювання діяльності валютних, фондових, ф’ючерсних бірж; експертів із зовнішньоекономічних питань;
консультантів з економічних питань;
керівників та спеціалістів відділу аналізу банківських ризиків;
фахівців (керівників) аудиторських компаній;
керівників та спеціалістів фінансово-кредитних та консалтингових компаній;
фінансових аналітиків, фінансових інженерів, інвестиційних аналітиків;
наукових співробітників, викладачів.
Магістерська програма «Управління банківською безпекою» дає можливість поглибити знання та набути практичні навики з:

основ організації банківської безпеки, її нормативної бази;
управління операційними ризиками банку;
побудови системи безпеки комерційного банку та виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз діяльності банків;
організаційно-управлінської безпеки та діяльності щодо підбору і роботи персоналу банку;
забезпечення економічної безпеки при реалізації кредитних, інвестиційних проектів банку та діяльності платіжних систем;
використання інформаційних ресурсів банку та забезпечення інформаційної безпеки;
забезпечення захисту банківської таємниці;
з інших аспектів управління банківською безпекою.
Магістр за спеціалізованою програмою «Управління банківською безпекою» здатний обіймати посади:

керівників (фахівців) з банківського нагляду та фінансового моніторингу Центрального апарату Національного банку України;
керівників усіх рівнів ієрархічної структури банківських установ;
професіоналів з корпоративного управління;
експертів із зовнішньоекономічних питань;
консультанта з економічних питань;
фахівців з фінансово-економічної безпеки;
фахівців з організації майнової та особистої безпеки;
керівників та спеціалістів відділів аналізу банківських ризиків;
експертів інструментів та механізмів фінансового інжинірингу тощо.
Кафедра забезпечує також навчальний процес зі спеціальності «Бізнес-адміністрування» (магістерська програма «Управління банківською безпекою») та зі спеціальності «Банківська справа» (перепідготовка). Одночасно викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців всіх інших спеціальностей та напрямів підготовки ІБТБ з відповідних фахових дисциплін, закріплених за кафедрою, проводять заняття в аспірантурі для аспірантів спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», а також долучалися до приймання вступних і кандидатських іспитів аспірантів і здобувачів.

Конкурентною перевагою магістерських програм є їх орієнтація виключно на індивідуальних підхід до студентів в процесі навчання, участь студентів у науково-дослідній роботі кафедри, викладання окремих дисциплін іноземною мовою та формування варіативної частини планів за окремими блоками дисциплін.

Практично орієнтовані методики навчання, інтенсивний тренінг у прийнятті рішень за допомогою ситуаційних завдань виробляють у здобувачів комплексне бачення розвитку ситуацій та навички швидкого реагування на виклики нової реальності фінансової системи та банківського сектору як в Україні, так і за її межами; розуміння макро- і бізнес-середовище, в якому функціонує банківська система та враховувати це в процесі управління нею, а також забезпечують особистісний розвиток компетенцій, що допомагають вдосконалювати як свої ділові якості, ширші знання у пізнанні сучасних фінансів, банківської справи та ризик-менеджменту, оволодіння фінансовим інструментарієм та міжнародним практичним досвідом для прийняття рішень в умовах сучасного ризикового ринкового середовища.

Формування системного бачення розвитку фінансової та банківської системи, стратегій їх розвитку, механізмів та інструментів для ефективної реалізації основних управлінських цілей — це гарантований результат навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» в ДВНЗ «Університет банківської справи».

Магістерська програма «Індустрія фінансових послуг» забезпечує підготовки фахівців нового типу, здатних здійснити глибокий аналіз економічних і соціальних процесів, і на цій основі сформувати і реалізувати фінансову стратегію забезпечення розвитку як держави, так і окремої компанії.

Магістерська програма «Індустрія фінансових послуг» дає можливість:

застосовувати сучасні методики пошуку, збору, опрацювання та аналізу даних і за їх результатами розробляти корпоративні, ділові й функціональні стратегії у сфері фінансів, банківської справи та страхового бізнесу, визначати фінансову політику, філософію розвитку і місію, здійснювати реалізацію стратегій та їх коригування згідно визначених стратегічних альтернатив.
формувати та використовувати фінансове забезпечення, управляти рухом грошових коштів, їх формуванням та розміщенням, впроваджувати сучасні методи управління активами і пасивами, капіталом, кредитним та інвестиційним портфелями і ризиками, прибутковістю, ліквідністю та резервами підприємств, організацій, установ, банків та страхових компаній;
здійснювати поточне та стратегічне планування й бюджетування, розробляти песимістичні, оптимістичні й найбільш вірогідні прогнози фінансово-економічних показників діяльності підприємств, організацій, установ, банків та страхових компаній на основі конкретно наукових методів здійснення досліджень;
раціонально організовувати діяльність фінансових посередників, впроваджувати оптимальні типи організаційних структур їх побудови та налагоджувати внутрішні і зовнішні комунікації;
обґрунтовувати доцільність та переваги, а також застосовувати фінансові механізми, інструменти, засоби та заходи в цілях коригування поточного стану і забезпечення розвитку та належної фінансово-економічної ефективності функціонування фінансових систем, секторів банківського та страхового бізнесу;
забезпечувати дотримання підприємствами, організаціями, установами, банками та страховими компаніями фінансово-економічних нормативів діяльності, ідентифікацію, оцінку й моніторинг існуючих ризиків та загроз, внутрішній та зовнішній нагляд у відповідності до існуючих нормативно-правових вимог.
Після успішного завершення програми студент має можливість отримання двох дипломів: диплом магістра Університету банківської справи за обраною спеціальністю європейського зразка та диплом магістра європейського університету за спеціальністю спільної програми.

Диплом Вищої школи менеджменту в Барселоні за магістерськими програмами: «магістра з інформаційних наук, бізнесу та маркетингу» (МВМ «Master in Information Sciences in Business and Marketing») та «магістра з міжнародного фінансового менеджменту» (MFM «Master in International Financial Management) з отриманням диплома Автономного університету Барселони (Universitat Autònoma de Barcelona) одного з найстаріших і найбільш авторитетних вищих навчальних закладів Іспанії та Університету Лейди (Universitat de Lleida). Мова навчання – англійська.

Диплом Університету Міколаса Ромеріса за спеціальністю «Фінансові ринки», мова навчання – англійська, російська;

Краківський економічний університет здійснюють обмін студентами на часткове навчання. Мова навчання – польська, англійська.