Кафедра фінансового консалтингу та банківництва

«Фінанси, банківська справа та страхування» – це сучасна і престижна спеціальність, володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності у будь-якому регіоні країни та світу.

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

БАКАЛАВРІВ

МАГІСТРІВ

ПРО КАФЕДРУ

Кафедру фінансового консалтингу та банківництва створено на базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування, яка, в свою чергу, сформована на основі об’єднання провідних випускових кафедр інституту – кафедри банківської справи та кафедри фінансів у грудні 2017 року під час реорганізаційних процесів у виші.

Забезпечуючи формування висококваліфікованих фахівців фінансово-кредитної системи, готових до творчого пошуку, ґрунтовного аналізу фінансової діяльності банків, підприємств, організацій та установ, нестандартного вирішення проблемних завдань у галузі фінансів, педагогічний колектив кафедри здійснює підготовку фахівців з фінансів та банківської справи денної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” і “магістр”.

Практичне навчання студентів

Практична підготовка студентів побудована на принципах безперервності та послідовності засвоєння ними необхідного обсягу практичних знань, набуття вмінь та навичок. Розроблена наскрізна програма практичної підготовки фахівців на весь термін навчання, яка передбачає навчальну, виробничу та переддипломну практику.
Студенти проходять практику в установах Національного банку України, комерційних банків, страхових, фінансових та інвестиційних компаній, підприємств та організацій різних форм власності, органів державного управління та місцевого самоврядування.

До навчального процесу підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування залучаються провідні фахівці, які займають керівні посади в найбільших банках України, керівники департаментів та служб Національного банку України, фахівці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, інших фінансово-кредитних установ України та закордонних установ.

Наукова робота кафедри

Підвищення наукової майстерності професорсько-викладацького складу кафедри відбувається через участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, за результатами проведення яких публікуються тези доповідей та статті у наукових журналах і збірниках наукових праць. За останні роки викладачі кафедри підвищили свою науково-педагогічну майстерність у програмах академічного обміну Еразмус + у провідних економічних внз закордоном.

На кафедрі проводиться цілеспрямована робота щодо підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Викладачі кафедри опублікували понад 15 статей у фахових видання Web of Science та Scopus за останні 3 роки.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно проводить наукову роботу зі студентами, організовуючи їхню підготовку та консультування щодо написання наукових робіт, публікації тез доповідей та наукових статей у фахових виданнях, а також щорічно проводить Секцію із фінансів та банківської справи традиційної Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів молодих вчених та студентів, долучаючи до цієї традиції й іноземних студентів.
Тематика захищених докторських та кандидатських дисертацій стосується питань становлення і розвитку фінансово-кредитних відносин, банківського сектору та інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, забезпечення фінансової безпеки домогосподарств, мінімізації фінансових ризиків, управління банківським капіталом, фінансування через інструменти фінансового ринку, формування та реалізації валютної політики НБУ, фінансування енергозберігаючих проектів та ін.

Наукові школи:

“Фінансово-кредитне забезпечення інвестиційно-інноваційної моделі економіки”

Наукові теми

1. Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової системи України.
2. Фінансові механізми реалізації інвестиційних проектів у житловому будівництві в Україні.
3. Формування комплексної програми виходу Львівського локомотиворемонтного заводу з проблемного фінансово-економічного стану.
4. Організаційно-методичне та фінансове забезпечення процесів функціонування дохідних будинків в Україні.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

pshik

БОГДАН ІВАНОВИЧ ПШИК

Доктор економічних наук, професор
Викладає дисципліни «Фінансовий ринок», «Інвестиційний банкінг», «Управління безпекою у фінансовій сфері». За час роботи видав понад 30 навчально-методичних розробок з питань організації самостійної роботи студентів, підготовки до практичних і семінарських занять, написання дипломних робіт, проходження переддипломної практики та складання державних екзаменів зі спеціальності.
Є автором понад 150 наукових праць з актуальних питань банківської системи та фінансових ринків, інвестиційної та інноваційної діяльності, фінансово-економічної безпеки зокрема понад 70 статей у наукових фахових виданнях, 10 закордонних публікацій, 8 начальних посібників , є співавтором 15 та одноосібним автором 2 монографій.
Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит – в ДВНЗ «Університет банківської справи» та Львівському національному університеті імені Івана Франка. Підготував 5 кандидатів економічних наук.
З 2007 року до теперішнього часу виконує обов’язки голови Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» у Національному університеті «Львівська політехніка», а з 2013 року до тепер є головою Спостережної ради кредитної спілки «Галичина».
Pshykb1978@ukr.net

КОМАНДА

Білик Ольга Ігорівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

olga_bilyk@i.ua

Вознюк Микола Андрійович

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

ma.voznyuk@gmail.com

Галайко Назар Романович

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

halajko.nazar@gmail.com

Гасюк Марія Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Контактні дані:

mary.hasiuk@gmail.com

Голуб Ганна Григорівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

golub.anna@ukr.net

Голуб Роксолана Ростиславівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

or.golub@gmail.com

Грудзевич Уляна Ярославівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

ugrudzevuch@ukr.net

Дребот Наталія Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

drebot72@gmail.com

Другова Віра Теодорівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

viradruhova@gmail.com

Дудинець Лідія Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Контактні дані:

dudynets@meta.ua

Дунас Наталія Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

ndunas28@ukr.net

Євтух Любов Богданівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

luba_yev@ukr.net

Лапішко Зоряна Ярославівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

ziana202001@ukr.net

ЛИТВИН Олена Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

el.lytvyn@gmail.com

Лук’янська Ольга Володимирівна

Кандидат економічних наук, старший викладач

Контактні дані:

olga.lukyanska@gmail.com

Миколишин Марта Михайлівна

Кандидат економічних наук, старший викладач

Контактні дані:

marta_1986@ukr.net

20210214_131715
Руденко Зоряна Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

zoryanarudenko@gmail.com

Семеген Ірина Богданівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Контактні дані:

dzedzyk-ira@ukr.net

Сідельник Олена Петрівна

Кандидат ндидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

helen.sidelnuk@gmail.com

Слобода Лариса Ярославівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

larisabaht@gmail.com

Тимощук Мирослава Романівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

itymoshchuk@gmail.com

ТАНЧАК Ярина Андріївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Контактні дані:

jarunatanchak@ukr.net

ТЯЖКОРОБ Ірина Володимирівна

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри

Контактні дані:

ira.tyazhkorob@gmail.com

ФОСТЯК Віра Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

virynya@ukr.net