Кафедра цифрової та міжнародної економіки

Кафедра готує здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка та освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика та бінес-аналітика» й «Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації», а також за програмою третього освітньо-наукового рівня вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка».

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

БАКАЛАВРІВ

Освітні програми:

МАГІСТРІВ

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра цифрової та міжнародної економіки створена у 2017 році на базі об’єднання двох кафедр − кафедри економіки та кафедри інформаційних технологій та вищої математики, кожна з яких має глибокі традиції науково-дослідної роботи та великий досвід у підготовці висококваліфікованих фахівців-економістів.

Об’єднання кафедр посприяло зміцненню науково-педагогічного складу кафедри. Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри налічує 14 науково-педагогічних працівників, з яких 3 − професори та доктори наук, 9 – доценти та кандидати наук, 2 – старші викладачі.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у підготовці висококваліфікованих фахівців економістів, творчої та обдарованої молоді. Підтвердженням цьому є щорічні участь та перемоги студентів на Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри: «Економічна кібернетика»; «Економічна теорія»; «Математика».

Студенти кафедри є неодноразовими призерами те переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з таких спеціальностей та спеціалізацій: «Економічна кібернетика»; «Міжнародна економіка»; «Економіка та економічна політика».

Науково-педагогічні працівники кафедри активно проводять наукові дослідження у відповідності до науково-дослідних тем, які розробляються як на рівні Університету, так і безпосередньо на рівні кафедри, а саме: «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (наук. керівник Барановський О. І., д.е.н, професор); «Європейські цінності та традиції економічної науки» (науковий керівник Хмелярчук М. І., д.е.н., доцент); «Імперативи теорії та практики економічного розвитку в умовах глобалізації» (науковий керівник проф. Хмелярчук М. І.) .

Вказані дослідження стосуються розвитку теорії та методології економічної науки, обґрунтування теоретико-методологічних засад трансформацій у фінансовому та реальному секторах національної економіки, їх моделювання, прогнозування та ризик орієнтованого управління, а також використання результатів цих досліджень при формуванні науково-методичної бази підготовки фахівців економістів та фінансово-кредитної сфери.

Кафедра плідно розвиває міжнародну наукову-освітню діяльність із зарубіжними партнерами. Зокрема налагоджено співпрацю з кафедрою Наук Економічних Познанської Політехніки (м. Познань, Республіка Польща), яка передбачає: обмін студентами, обмін науково-педагогічними працівниками, розвиток спільних наукових досліджень, участь у наукових конференціях тощо.

Наукові школи:

«Банківництво в умовах сталого розвитку»
– наукові керівники д. е. н., професор Смовженко Т. С та д. е. н., професор Вовчак О. Д..;

«Фінансова безпека держави, суб’єктів господарювання та фінансових інститутів»
– науковий керівник д. е. н., проф. Барановський О. І.;

«Фінансово-кредитне забезпечення інвестиційно-інноваційної моделі економіки»
– науковий керівник д. е. н., професор Кузнєцова А. Я.;

«Індустрія фінансових послуг»
– науковий керівник д. е. н, професор т Міщенко С. В.

Учасниками наукових шкіл є науково-педагогічні працівники кафедри, докторанти, аспіранти та студенти. Результати досліджень в межах наукових шкіл знайшли своє відображення у докторських і кандидатських дисертаціях, монографіях, наукових статтях та інших публікаціях, а також використовуються у навчальному процесі при розробці навчально-методичного забезпечення та викладанні дисциплін, написанні курсових та кваліфікаційних магістерських робіт.

Наукова робота кафедри

Головні напрями наукової діяльності:

 1. розвиток економічної теорії як теоретичної і методологічної основи економічної науки, удосконалення її поняттєво-категоріального апарату, впровадження інноваційних підходів до викладання теоретичних та прикладних економічних дисциплін;
 2. удосконалення економіко-математичного моделювання та застосування інтелектуальних інформаційних систем і технологій в управлінні економічними суб’єктами.
 3. робота над науково-дослідними темами:
  • «Європейські цінності та традиції економічної науки» 
  • «Імперативи теорії та практики економічного розвитку в умовах глобалізації»
  • «Система логіко-математичної та інформаційної підготовки фахівців фінансово-кредитної сфери».
 4. підготовка до захисту дисертаційних досліджень, видання монографій, наукових статей у фахових виданнях, а також тих, які входять до міжнародних наукометричних баз цитування.
 5. керівництво науково – пошуковою діяльністю студентів, яка спрямована на дослідження стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки, перспектив використання в економіці інформаційних систем та технологій.

Наукова діяльність кафедри економіки спрямована на забезпечення органічної єдності змісту економічної освіти і досягнень сучасної економічної науки, використання у науковому та навчальному процесі передових інформаційних систем та технологій, забезпечення інтеграції вітчизняної економічної науки у міжнародний науково-освітянський простір.

Кафедра щорічно ініціює та виконує науково-дослідні роботи за зведеним планом наукової та науково-дослідної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи». За результатами наукових досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано десятки наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Велика кількість виступів на міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях також базується на цих дослідженнях.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Хмелярчук

МАРІЯ ІГОРІВНА ХМЕЛЯРЧУК

Доктор економічних наук, професор

Марія Ігорівна Хмелярчук очолює кафедру з 2015 року та працює у Університеті банківської справи» з 2001 р., пройшовши науковий шлях від викладача, кандидата економічних наук, доцента до доктора економічних наук та професора.

Сфера наукових інтересів: теорія та методологія соціально-орієнтованої ринкової економіки та механізми її фінансово-кредитного стимулювання.

Хмелярчук Марія Ігорівна є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит у УніверситетІ банківської справи та 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Е-mail:
Khmelyarchuk.M@ubs.edu.ua

Ідентифікатори у наукометричних базах:

КОМАНДА

Пухир Світлана Тимофіївна

Доктор економічних наук, доцент

Панковець Марта Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент

Квасній Мар’яна Миколаївна

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

kvasnijmary@gmail.com

Ноздріна Лариса Василівна

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

larisa@pancha.lviv.ua

Ярема Олег Романович

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

o.r.yarema@gmail.com

Ірза Надія Орестівна

Старший викладач

Контактні дані:

nadja87.87@gmail.com

Циганчук Роман Олегович

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

tsyhanchuk@gmail.com

Смага Лариса Маркіянівна

Старший викладач

Контактні дані:

smaga_LM@ukr.net

Гірна Олександра Йосипівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні дані:

nauka@lbi.wubn.net

Кравчук Галина Теодорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні дані:

halynazenyk@gmail.com

Шевчук Тетяна Віталіївна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

Shev_tana@ukr.net

Mishchenko
Міщенко Володимир Іванович

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

mishchenko.v@ubs.edu.ua

Гордєєва Дар’я Валеріївна

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

gordeeva.d@ubs.edu.ua
gordeyeva.daria@gmail.com
Lytvyn
Литвин Олена Євгенівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

lytvyn.o@ubs.edu.ua
kafedra_mm@ukr.net

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

У сучасному світі стрімких змін, інноваційних технологій та віртуальних стосунків усе ще лишається місце справжньому – гострому розуму, теплому слову та дружньому плечу. Саме такий дух панує на кафедрі менеджменту та соціального забезпечення, де кожен вчиться в кожного, а понад усім панує повага до колег та студентів, спрага пізнання та відданість улюбленій справі.

Кафедра цифрової та міжнародної економіки розпочала свою діяльність 2000 року як кафедра Економіки та управління. Її першим завідувачем був к. е. н., доцент М. І. Кульчицький. 2001 р. кафедру перейменовано на кафедру менеджменту, економіки та соціології.

З приходом завідувача к. е. н., доцента Р. А. Семіва розпочався новий етап діяльності кафедри, розвитку її навчально-методичної та наукової роботи, формування високопрофесійного та дружнього колективу.

2008 р. кафедра отримала статус випускової. Тоді вперше здійснено набір групи студентів для навчання за спеціальністю „Управління персоналом та економіка праці”, що започаткував новий якісний етап в історії розвитку кафедри та інституту загалом. Відтоді кафедра мала назву економіки та управління персоналом, а її завідувачем стала д. е. н., професор Л. К. Семів.

Згодом кафедру перейменовано на кафедру менеджменту та соціального забезпечення, оскільки в навчальному закладі відкрито нову спеціальність - «Соціальне забезпечення». І досі кафедра не змінювала свої назви.

Очільницею кафедри починаючи з 2018 до 2019 р. була к. е. н., доцент Н. І. Козьмук , а з 2019 р.і досі є к. е. н., доцент Н. З. Шегинська.

Кафедра менеджменту та соціального забезпечення молода духом та за віком, проте має поважні доробки та власні нововведення. Ми шануємо традиції, наслідуючи найкраще, та тримаємо руку на пульсі часу, опановуючи нові методики викладання та оперуючи прогресивними інноваціями. Черпаємо цінний міжнародний досвід щоб вдосконалюватися та «йти в ногу» з розвитком освіти і науки.

То ж бажаємо нашим студентам і випускникам повної професійної самореалізації та виключно позитивних результатів!

Наші цінності:

 • Партнерство;
 • Відповідальність;
 • Знання;
 • Навички.

Наша відповідальність:

 • Створення партнерських відносин між усіма учасниками науково-дидактичного процесу.
 • Високий рівень переданих знань та якість досліджень.
 • Формування хороших етичних, громадянських та соціальних установок.
 • Прищеплення відповідних управлінських навичок.
 • Навчання висококласних фахівців, що адаптуються до мінливих ринкових вимог.

Своєю діяльністю ми сприяємо економічному, соціальному та культурному розвитку регіону та держави загалом!

Практичне навчання
Для подолання розриву між теорією і практикою, освітою і діяльністю та задля підвищення кваліфікації в межах підготовки фахівців спеціальності здійснюють:
організацію практики на базі підприємств, установ та організацій;
залучення науковці-практиків для проведення аудиторних занять;
підвищення кваліфікації викладачів;
працевлаштування випускників та подальший зв’язок з ними.

Для здобувачів освітньої програми доступні програми міжнародного обміну та навчання за програмами подвійного диплому. Студенти можуть проходити семестрове навчання у Республіці Польща (Краківський економічний університет, Вроцлавський економічний університет, Познанський університет економіки та бізнесу; Латвійському університеті (Латвійська республіка), Литовському бізнес університеті прикладних наук (Литва).