Кафедра кібербезпеки, цифрової та міжнародної економіки

Кафедра формує та надає фундаментальні знання в галузі економічних та технічних наук, а також формує фахові навички:

  • з економіки, математичних методів, моделей та інтелектуальних комп’ютерних технологій в економіці, а також  їх застосування з метою системного аналізу та інформатизації управління бізнес-процесами і проектами в цифровій економіці; 
  • з міжнародної економіки, міжнародних фінансово-економічних відносин, міжнародних бізнес-комунікацій та функціонування міжнародних ринків, їх застосування для ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю на мікро- та макроекономічному рівнях;
  •  в застосуванні інформаційних технологій, фінансових технологій, експлуатації інформаційних систем (сервісів) та забезпечення їхньої кібербезпеки.

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

БАКАЛАВРІВ

МАГІСТРІВ

ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра кібербезпеки, цифрової та міжнародної економіки створена у 2021 році на базі об’єднання двох кафедр: кафедри кібербезпеки та кафедри цифрової та міжнародної економіки, кожна з яких має глибокі традиції науково-дослідної роботи та великий досвід у підготовці висококваліфікованих фахівців.

Об’єднання кафедр посприяло зміцненню науково-педагогічного складу кафедри. Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри налічує 20 науково-педагогічних працівників, з яких 4 − професори та доктори наук, 14 – доценти та кандидати наук, 2 – старші викладачі.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у підготовці висококваліфікованих фахівців економістів та інженерів, творчої та обдарованої молоді. Підтвердженням цьому є щорічні участь та перемоги студентів на Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри: «Математика», «Економічна кібернетика»; «Економічна теорія». 

Студенти кафедри є неодноразовими призерами та переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з таких спеціальностей та спеціалізацій: «Економічна кібернетика»; «Міжнародна економіка»; «Економіка та економічна політика», «Економіка бізнесу», «Управління проектами та програмами».

 

Науково-педагогічні працівники кафедри активно проводять наукові дослідження у відповідності до науково-дослідних тем, які розробляються як на рівні Університету, так і безпосередньо на рівні кафедри, а саме: «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (наук. керівник Барановський О. І., д.е.н, професор); «Європейські цінності та традиції економічної науки» (науковий керівник Хмелярчук М. І., д.е.н., професор); «Імперативи теорії та практики економічного розвитку в умовах глобалізації» (науковий керівник проф. Хмелярчук М. І.) .

Вказані дослідження стосуються розвитку теорії та методології економічної науки, обґрунтування теоретико-методологічних засад трансформацій у фінансовому та реальному секторах національної економіки, їх моделювання, прогнозування та ризик орієнтованого управління, а також використання результатів цих досліджень при формуванні науково-методичної бази підготовки фахівців економістів та фінансово-кредитної сфери.

Кафедра плідно розвиває міжнародну наукову-освітню діяльність із зарубіжними партнерами. Зокрема налагоджено співпрацю з Познанським технологічним університетом (Республіка Польща), яка передбачає: академічну мобільність студентів, участь студентів та викладачів у програмі Еразмус +, міжнародне наукове стажування викладачів, розвиток спільних наукових досліджень, участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, грантових проектах.

На кафедрі функціонує мережева академія Cisco і лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії.
Мережева академія Cisco була відкрита для підтримки навчального процесу індустріальними сертифікованими курсами. В академії Cisco налічується понад 50 сертифікованих курсів. В освітню програму «Кібербезпека у фінансових технологіях» та відповідний навчальний план впроваджені ряд курсів Cisco. Студенти виконують практичні завдання на реальному мережевому устаткуванні Cisco. Після успішного тестування студенти отримають сертифікати Cisco. Лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії оснащена мобільним програмно-технічним комплексом Tobii eye-tracker X2 60, котре використовується при досліджені проблем інтерфейсів користувача. Візуально, результати досліджень можуть бути представлені, наприклад, у вигляді візуальних маршрутів, теплових карт, карт непрозорості або кластерів.

Наукова робота кафедри

Проведення наукових досліджень за напрямами:

  • розвиток економічної теорії як теоретичної і методологічної основи економічної науки, удосконалення її поняттєво-категоріального апарату, впровадження інноваційних підходів до викладання теоретичних та прикладних економічних дисциплін;
  • розвиток національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів та кризових процесів;
  • удосконалення економіко-математичного моделювання та застосування інтелектуальних інформаційних систем і технологій в управлінні економічними суб’єктами.

Розробка науково-дослідних тем:

  • «Європейські цінності та традиції економічної науки» (наук. керівник проф. Хмелярчук М. І.); 
  • «Імперативи теорії та практики економічного розвитку в умовах глобалізації» (наук. керівник проф. Хмелярчук М. І.);
  • «Система логіко-математичної та інформаційної підготовки фахівців фінансово-кредитної сфери» (наук. керівник доц. Русинко М. К.).

Підготовка до захисту дисертаційних досліджень, видання монографій, наукових статей у фахових виданнях, а також тих, які входять до міжнародних наукометричних баз цитування.

Керівництво науково – пошуковою діяльністю студентів, яка спрямована на дослідження стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки, перспектив використання в економіці інформаційних систем та технологій. Під керівництвом викладачів кафедри студенти щорічно стають переможцями та призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

Наукова діяльність кафедри спрямована на забезпечення органічної єдності змісту освіти і досягнень сучасної науки, використання у науковому та навчальному процесі передових інформаційних систем та технологій, забезпечення інтеграції вітчизняної економічної науки у міжнародний науково-освітянський простір.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Хмелярчук

МАРІЯ ІГОРІВНА ХМЕЛЯРЧУК

Доктор економічних наук, професор

Марія Ігорівна Хмелярчук очолює кафедру з 2015 року та працює у Університеті банківської справи» з 2001 р., пройшовши науковий шлях від викладача, кандидата економічних наук, доцента до доктора економічних наук та професора.

Сфера наукових інтересів: теорія та методологія соціально-орієнтованої ринкової економіки та механізми її фінансово-кредитного стимулювання.

Хмелярчук Марія Ігорівна є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит у УніверситетІ банківської справи та 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Е-mail:
Khmelyarchuk.M@ubs.edu.ua

Ідентифікатори у наукометричних базах:

КОМАНДА

Пухир Світлана Тимофіївна

Доктор економічних наук, доцент

Контактні дані:

p.sveta1952@gmail.com

Панковець Марта Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

pankovetsmarta@gmail.com

Квасній Мар’яна Миколаївна

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

kvasnijmary@gmail.com

Ноздріна Лариса Василівна

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

nozdrinalarisa1@gmail.com

Ярема Олег Романович

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

o.r.yarema@gmail.com

Холоша О.О.

Кандидат технічних наук, доцент

Контактні дані:

olkholosha@gmail.com

Циганчук Роман Олегович

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

tsyhanchuk@gmail.com

Смага Лариса Маркіянівна

Старший викладач

Контактні дані:

smaga_lm@ukr.net

Гірна Олександра Йосипівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні дані:

hirnaoleksandra@gmail.com

Bars
Барсуков А. В.

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

barsukov@hotmail.com

Шевчук Тетяна Віталіївна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

Shev_tana@ukr.net

Mishchenko
Міщенко Володимир Іванович

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

Mvi25prof@gmail.com

Пелешко Дмитро Дмитрович

Д.т.н., професор

Контактні дані:

dpeleshko@gmail.com

Вайганг Ганна Олександрівна

К.т.н., доцент

Контактні дані:

weigang.ganna@gmail.com

Чмерук Галина Григорівна

К.е.н., доцент

Контактні дані:

gchmeruk@ukr.net

Комар Катерина Вячеславівна

Ст.викладач

Контактні дані:

katyakomar7@gmail.com

Клювак О. В.

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

Oksana_klyuvak@ukr.net
 
Lytvyn
Литвин Олена Євгенівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

alling@ukr.net