НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

Наукова діяльність є невід’ємною складовою роботи науково-педагогічних працівників і підготовки здобувачів вищої освіти.

Кваліфікаційні вимоги до викладачів закладів вищої освіти передбачають періодичне оцінювання їх професійних досягнень, основу яких формують здобутки, отримані за результатами виконання ними різних видів наукової та науково-дослідної діяльності.
Для студентів участь у науковій діяльності є можливістю розширити свій світогляд, продемонструвати набуті дослідницькі та аналітичні компетенції, отримати апробацію й визнання власних розробок, пропозицій і досягнень як в науковій спільноті, так і серед потенційних роботодавців.

Науково-дослідна частина (скорочено – НДЧ) є централізованим структурним підрозділом Університету банківської справи із забезпечення наукової, науково-дослідної та інноваційної діяльності.

Функції НДЧ:

у галузі наукових досліджень:

 • проведення фундаментальних та пошукових досліджень з проблем природничих, суспільних,гуманітарних та технічних наук;
 • проведення прикладних досліджень за замовленнями вітчизняних та закордонних підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та ініціативних науково-дослідних робіт (далі – НДР) щодо вирішення актуальних завдань науково-технічного розвитку;
 • розробка тематичних планів з держбюджетних НДР, які затверджуються ректором Університету та погоджуються Міністерством освіти і науки України, відповідно до пріоритетних напрямів наукової, науково-дослідної та інноваційної діяльності Університету та профілю підготовки спеціалістів;
 • участь у розробці наукових проблем подальшого розвитку і вдосконалення вищої освіти та фінансової просвіти населення;
 • надання пропозицій до участі у конкурсах дослідницьких колективів Університету для виконання фундаментальних та прикладних досліджень;
 • облік науково-дослідних робіт, що виконуються Університетом, створення та оновлення комп’ютерної бази даних з наукової та науково-дослідної діяльності Університету;

У галузі планування та організації наукових досліджень:

 • підготовка планової і звітної документації про наукову і науково-дослідну діяльність Університету, а також організаційно-розпорядчої документації Університету з питань організації наукової та науково-дослідної діяльності;
 • контроль за виконанням рішень органів державної влади з питань вищої освіти, наказів МОН України, рішень Вченої ради Університету, наказів ректора, що відносяться до сфери наукової та науково-дослідної діяльності;
 • визначення пріоритетних і перспективних напрямів наукових досліджень в Університеті; підготовка пропозицій до Плану проведення конференцій МОН України, забезпечення формування Зведеного плану наукової роботи Університету, плану роботи міжкафедрального наукового семінару, планів роботи науково-навчального комплексу «Економосвіта» та навчально-виробничого комплексу «Західбанкосвіта»;
 • координація науково-дослідної діяльності Інститутів, кафедр та міжкафедральних науково-дослідних творчих колективів Університету; збір, узагальнення і аналіз інформації про наукову і науково-дослідну роботу структурних підрозділів Університету, оцінка ефективності їх наукової діяльності; контроль за підготовкою і поданням річних звітів з наукової роботи структурних підрозділів Університету;
 • організація конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що фінансуються за рахунок видатків загального фонду бюджетного фінансування, забезпечення їхньої реалізації та звітування про їхнє виконання; представлення запитів на фінансування НДР у науково-експертні ради Міністерства освіти і науки України;
 • планування, організація і контроль своєчасного та якісного виконання НДР у відповідності з вимогами чинного законодавства, «Положення про організацію науково-дослідної діяльності», умовами конкурсного відбору проектів, укладеними договорами із замовниками, затвердженими технічними завданнями та програмами;
 • організація роботи щодо укладання договорів із вітчизняними та закордонними замовниками для надання послуг у сфері наукової та науково-дослідної діяльності; участь у розробці та погодження проектів договорів і установчих документів (програми, календарного плану, технічного завдання та ін.) на виконання НДР;
 • облік проектів та заявок, поданих на отримання грантового фінансування від вітчизняних та міжнародних фондів та організацій;
  забезпечення державної реєстрації виконуваних досліджень, наукових заходів, своєчасності та достовірності звітності з НДР; 
 • організація та підготовка проведення засідань міжкафедрального наукового семінару, спеціалізованих вчених рад Університету;
 • проведення університетських наукових конкурсів; надання організаційно-методичної допомоги з питань організації і проведення всеукраїнських і міжнародних наукових і науково-практичних заходів, у тому числі в рамках реалізації проектів з підвищення рівня фінансової грамотності населення, наповнення та оновлення репозитарію Університету;
 • координація роботи з захисту інтелектуальної власності і авторських прав співробітників Університету;
 • здійснення нагляду за впровадженням результатів наукових досліджень;
 • забезпечення реєстрації та сприяння розвитку наукових шкіл Університету;

У галузі забезпечення наукових досліджень:

 • координація підготовки та контроль періодичності й регулярності випуску фахових наукових видань Університету, їх перереєстрація, а також включення та належне представлення у міжнародних і всеукраїнських пошукових системах і наукометричних базах даних;
 • просування та пропагування результатів наукових досліджень через організацію та проведення наукових комунікаційних заходів, сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у виробництво, підвищення цитованості статей, які публікуються НПП у наукових виданнях, посилення позиції Університету у міжнародних рейтингах;
 • здійснення роботи щодо правової охорони в Україні та за її межами об’єктів інтелектуальної власності Університету;
  організація, сумісно з керівниками та виконавцями НДР, роботи щодо виявлення перспективної тематики для комерційної реалізації, підготовка пропозицій та необхідних матеріалів для продажу ліцензій на об’єкти авторського права;
 • координація процесу підготовки інформаційних продуктів за результатами виконання науково-дослідних робіт, проведення наукових заходів;
 • комерційна діяльність з реалізації науково-технічної продукції та трансферу технологій;
  проведення внутрішньої та зовнішньої експертної оцінки проектів для забезпечення контролю якості здійснюваних наукових досліджень і розробок; проведення перевірки на плагіат наукових робіт Університету;
 • інформаційне забезпечення досліджень та розробок, в т.ч. через органи державної системи науково-технічної інформації; проведення техніко-економічної експертизи НДР, патентних досліджень;
 • координація налагодження взаємовигідного співробітництва з із закладами вищої освіти, академічними і відомчими науковими установами України та іноземних держав в сфері наукової та науково-дослідної діяльності;
 • надання допомоги в діяльності Науковому товариству студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету;
 • надання пропозицій та організаційно-методична допомога НПП, докторантам, аспірантам, студентам та науковим працівникам НДЧ з питань наукових відряджень та наукових стажувань;

У галузі організації праці та фінансування досліджень:

 • розробка пропозицій щодо фінансового забезпечення наукових досліджень;
 • організаційно-методичний супровід розрахунку кошторисів витрат на виконання НДР, проведення наукових заходів, надання послуг у сфері наукової та науково-дослідної діяльності, узгодження і корегування кошторису на виконання НДР;
 • надання пропозицій для формування і погодження планових та звітних документів з питань планування та обліку надходжень та витрат за КПКВ 2201040;
 • розробка і надання для затвердження в установленому порядку проекту штатного розкладу НДЧ в межах установленої чисельності працівників;
 • залучення в установленому порядку професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного і виробничого персоналу, докторантів, аспірантів і студентів та висококваліфікованих спеціалістів інших організацій до виконання НДР на умовах сумісництва та за угодами цивільно-правового характеру;
 • розгляд і затвердження плану виконання наукових досліджень науково-педагогічних працівників (далі – НПП) Університету, що здійснюються за рахунок другої половини робочого дня; контроль стану планування та виконання педагогічного навантаження НПП з наукової роботи;
 • облік та контроль відповідності виконаних робіт до умов індивідуальних договорів, робочого часу виконавців НДР, підготовка
 • документів для оплати праці виконавців НДР у порядку, передбаченому чинним законодавством;
 • підготовка пропозицій щодо нормування педагогічного навантаження НПП з наукової роботи;
 • підготовка пропозицій щодо встановлення в межах базового фінансування надбавок, доплат до заробітної плати наукових працівників НДЧ, про їх преміювання за умови наявності економії фонду заробітної плати;
 • організація атестації наукових працівників Університету у порядку, передбаченому чинним законодавством; 
 • надання на договірній основі платних послуг у сфері наукової та науково-дослідної діяльності юридичним і фізичним особам відповідно до затвердженого Переліку та у порядку, передбаченому чинним законодавством;
 • контроль за надходження та витратами коштів за договорами;

У галузі зв’язку наукових досліджень з навчальним процесом:

 • координація роботи із залучення студентів, аспірантів і докторантів до складу науково-дослідних колективів для проведення досліджень, в тому числі для виконання грантових наукових проектів, конкурсних наукових робіт.
 • координація та контроль впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес.

Ключові напрями діяльності НДЧ:

 • координація виконання зведеного тематичного плану наукових досліджень університету та забезпечення науково-організаційного супроводу виконання НДР держбюджетної, госпдоговірної і грантової тематики, у т.ч. організація і проведення внутрішньоуніверситетських конкурсних відборів та експертизи проєктів наукових досліджень, що претендують на отримання грантового фінансування з різних джерел; (має бути окрема сторінка із оприлюдненим зведеним тематичним планом та результатами виконання НДР)
 • забезпечення роботи і організаційно-методична допомога для редакційних колегій наукових періодичних видань університету (має бути окрема сторінка із відомостями про наукові періодичні фахові видання університету);
 • координація виконання зведеного плану наукових заходів університету та забезпечення науково-організаційного супроводу проведення наукових і науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт, засідань спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01; (мають бути окрема сторінка із інформацією про наукові заходи, окрема сторінка для спеціалізованої вченої рад, окрема сторінка для всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт);
 • збір, узагальнення та надання науково-технічної інформації про результати наукової та науково-дослідної роботи університету і його структурних підрозділів (має бути окрема сторінка для презентації звітів з наукової діяльності за календарними роками)

ДОСЯГНЕННЯ, ЯКИМИ ПИШАЄМОСЯ

 • Досягнута позитивна динаміка за наукометричними показниками Університету у міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science. Індекс Хірша Університету у Scopus станом на кінець 2020 року зріс у 1,6 рази порівняно з попереднім роком та становив 11, кількість публікацій вчених Університету у виданнях, включених у Scopus зросла на 31%, а сукупний індекс Хірша у Web of Science зріс у 1,25 рази і дорівнював 5, (кількість публікацій – 185 (на 56 більше, ніж у попередньому), кількість цитувань за рік – 68 (зростання у 3 рази більше).
 • У 2020 році збірники наукових праць «Вісник Університету банківської справи» і «Фінансовий простір» включено до групи Б фахових наукових видань України.
 • Здійнено перехід на нову видавничу платформу і забезпечено видання за оновленою редакційною політикою, спрямованою на покращення якості і ефективності діяльності збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики».
 • Збірники наукових праць «Вісник Університету банківської справи» і «Фінансовий простір» успішно пройшли процедуру індексування у наукометричній базі Індекс Копернікус та отримали рейтингові показники 78,91 (індекс Хірша – 5) та 80,51 (індекс Хірша – 6) відповідно.
 • Університет банківської справи став першим закладом вищої освіти України, в якому з дозволу МОН України було проведено процедуру попереднього розгляду й експертизи дисертаційної роботи у дистанційній формі з метою визначення можливості внесення змін до нормативного порядку забезпечення розгляду й захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів.
 • Вперше у 2020 році започатковано проведення всеукранського конкурсу дослідницьких робіт учнівської та студентської молоді «Surf’s Up: Digital economy for youth / Лови хвилю» на базі Черкаського навчально-наукового інституту.
 • У 2020 році відбулося зростання (у 1,7 рази) обсягів річних надходжень до спеціального фонду Університету з наукової діяльності (з 2085,2 тис. грн. до 3605,9 тис. грн.). не зважаючи на складні фінансово-економічні умови, повязані із епідемілогічною ситуацією у світі та проведення реорганізації Університету.
 • За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019-2020 н.р., студенти Університету здобули 15 дипломів за 12 галузями наук та науковими напрямами.

Контакти

Начальник науково-дослідної частини

Боярко Ірина Миколаївна,

Тел:
(044) 425-96-11

Email:
boyarko@ukr.net
iboyarko@ubs.edu.ua