ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Університет банківської справи здійснює видавничу діяльність.
Централізованим структурним підрозділом із забезпечення провадження Університетом банківської справи видавничої діяльності є редакційно-видавничий відділ.
Редакційно-видавничі потужності УБС розміщені у містах Львів та Черкаси.
Редакційно-видавничий відділ Університету банківської справи сповна забезпечує навчальний процес в Університеті банківської справи підручниками, посібниками, монографіями, конспектами лекцій, довідниками, словниками, навчально-методичними матеріалами. Багато наших підручників і посібників мають гриф Міністерства освіти і науки України. Усі ці видання доступні для читання у Науковій бібліотеці університету.
Навчальна і наукова література видавництва університету відома далеко не тільки в Україні так і за кордоном, але й відзначається високим рівнем літературного і наукового редагування, професійною версткою, оригінальним дизайном, що формує і презентує імідж сучасної університетської книги.
 
Університет банківської справи запрошує авторів та всіх зацікавлених осіб до співпраці з питань редакційно-видавничої підготовки, формування дизайн-макету, друку, тиражування та надання інших видавничих послуг.

Контакти

Начальник редакційно-видавничого відділу
Мазінг Інге Воотелівна
Е-mail:mazing.i@ubs.edu.ua 

Фахові наукові видання Університету

«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»

Збірник наукових праць

Видається Університетом банківської справи.
У збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Він розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів закладів вищої освіти.

Періодичність виходу – 6 разів на рік (до 2018 р. збірник видавався двічі на рік, з 2018 по 2020 рр. – 4 рази на рік). Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №24619-14559ПР від 16.10.2020 (попереднє – КВ №21816-11716ПР).

Міжнародний стандартний номер періодичного видання (ISSN):

– 2306-4994 (Друкована версія)
– 2310-8770 (Електронна версія)

Перейти для перегляду за посиланням >>>

Вісник Університету банківської справи

Університет банківської справи з 2007 року видає збірник «Вісник Університету банківської справи». У Віснику висвітлюються тенденції та напрями розвитку фінансово-економічної науки, фінансових систем, результати аналізу особливостей функціонування банківської системи України і зарубіжних країн.

Презентація Вісника УБС 2021р.pdf >>>

Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»

Засновник:
Університет банківської справи”

Видавець:
Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи

Докладніше >>>

Монографії, підручники, навчальні посібники та інші видання

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЛЯ БАНКІРА: У 2 Т

Енциклопедія для банкіра : у 2 т. – Том 1 (теоретична та історична частини) / авт. кол. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г. Стеблій, д-ра філос. наук, проф. З. Скринник. – К. : УБС НБУ, 2012. – 483 с.

ISBN 978-966-484-152-5

Теоретична частина узагальнює традиції української економічної школи щодо формування термінології грошового обігу, кредиту та банківництва; розглядає світові досягнення лауреатів Нобелівської премії в цій галузі з урахуванням еволюційного розвитку економічної науки; визначає поняття, терміни та категорії макроекономіки, мікроекономіки та фондового ринку як важливого елементу монетарної економіки на основі єдиного методологічного підходу сучасної економічної теорії. Історична частина висвітлює історичний розвиток грошей, грошово-кредитної системи та банківської справи в Україні, визначає найбільш вагомі постаті з історії вітчизняного банківництва. Усе це дозволяє сформувати стратегію ділової поведінки сучасного банкіра як уніфікованого фахівця та громадянина нової генерації України.

Фахівцям – банкірам і фінансистам; викладачам, аспірантам і студентам, політикам і державним мужам, а також тим, хто цікавиться проблемами економіки грошей, банківництва та фінансових ринків.

Енциклопедія для банкіра : у 2 т. – Том 2 (практична термінологія) / ред. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук,проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2013. – 547 с.

ISBN 978-966-484-176-1

«Енциклопедія для банкіра» – науково-довідкове видання, підготовлене колективом науковців Університету банківської справи і працівниками банківських установ. Видання складається з близько 1 400 термінів, що використовуються в теоретичних працях і практичній діяльності. Воно висвітлює теоретичні, законодавчо-нормативні засади діяльності банків, розкриває зміст категорій та понять, якими обґрунтовується дієвість кредитної політики банків. Значна кількість категорій та понять слугує при обґрунтуванні основних шляхів оптимізації управління діяльністю банків.

«Енциклопедія для банкіра» буде корисною не лише для працівників банківських установ, вона може бути використана науковцями, викладачами, аспірантами та студентами. Книга послужить довідником для всіх користувачів банківських послуг.

ФІЛОСОФІЯ БЕЗПЕКИ : МОНОГРАФІЯ : У 2 Т

Барановський О. І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т./ О. І. Барановський. – К.: УБС НБУ, 2014. – Т. 1: Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. – 831 с.

ISBN 978-966-484-202-7

Розглянуто сутність і еволюцію філософського, соціологічного, релігійного, культурологічного і психологічного аспектів сприйняття безпеки. Всебічно досліджено природу безпеки як такої та її основні прояви й сутність економічної безпеки, детально розглянуті особливості основних різновидів останньої. Визначено сутність фінансової безпеки, її місце в системі економічної безпеки. Виявлено особливості формування системи забезпечення фінансової безпеки в Україні. Розроблено методологію оцінки рівня фінансової

безпеки загалом та її окремих складових. Висвітлено стан і проблеми грошового обігу та розвитку інфляційних процесів в Україні. Наводиться перелік викликів і загроз фінансовій безпеці загалом і окремим ланкам фінансово-кредитної сфери України. Запропоновано систему індикаторів, що мають характеризувати рівень фінансової безпеки громадян, домашніх господарств; підприємств, організацій і установ; регіонів; галузей; банківського сектору, страхового і фондового ринків, держави. Міститься характеристика механізмів забезпечення належного рівня окремих складових фінансової безпеки.

Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія : у 2 т. / О. І. Барановський. – К. : УБС НБУ, 2014. – Т. 2 : Безпека фінансових інститутів. – 716 с.

ISBN 978-966-484-203-4

Розглянуто сутність безпеки в банківській сфері, на страховому і фондовому ринках. Усебічно досліджено природу безпеки комерційних банків, банківського сектору, центрального банку і банківської системи загалом; страхових компаній і страхового ринку, професійних учасників ринку цінних паперів і фондового ринку. Виявлено особливості формування системи забезпечення фінансової безпеки в банківській сфері, на страховому і фондовому ринках в Україні. Розроблено методологію оцінки рівня фінансової безпеки її окремих складових у зазначених сфері і ринках, висвітлено стан і проблеми її забезпечення

в них. Наводиться перелік викликів і загроз фінансовій безпеці банківської системи, страхового і фондового ринків. Запропоновано систему індикаторів, що мають характеризувати рівень фінансової безпеки банківського сектору, страхового і фондового ринків. Дано оцінку функціонування вітчизняних банківської системи, страхового і фондового ринків. Наведено характеристику механізмів забезпечення належного рівня фінансової безпеки в усіх складових банківської системи, на страховому і фондовому ринках. Розглянуто сутність банківських криз і ризиків банківської діяльності. Відображено досвід провідних країн світу і країн із перехідною економікою в побудові системи фінансової безпеки в банківській сфері, на страховому і фондовому ринках.

ГРОШІ УКРАЇНИ

Гроші України / Р. М. Шуст, А. Л. Крижанівський, О. П. Целуйко, В. Є. Швець, О. Д. Вовчак, З. М. Комаринська ; Національний банк України. – К. : УБС НБУ ; Х.: ТОВ «Видавництво “Фоліо”», 2011. – 502 с.

ISBN 978-966-03-5781-5

Книга стала результатом ґрунтовного дослідження групи науковців, серед яких: к. е. н., доцент Володимир Швець, нумізмат Андрій Крижанівський, к. іст. н., доцент Олександр Целуйко, д. е. н., професор Ольга Вовчак, к. іст. н., доцент Зоряна Комаринська. Основний автор – к. іст. н., доцент Роман Шуст, один із кращих вітчизняних знавців нумізматики, автор спеціалізованого словника, що встиг стати «біблією» колекціонерів грошей. Книгу написано в науково-популярному стилі, розрахованому на широкого читача. Поділ на вісім розділів відповідає історичним періодам – від давніх часів і Київської Русі до сучасності. Зокрема, у виданні можна знайти цікаві відомості про гроші періодів козацько-гетьманської держави, Української повстанської армії. «Монографія свідчить, що в усі часи українські землі були в центрі європейського процесу грошотворення. Уперше широко висвітлено процес власного карбування монет і друку паперових грошей в українських містах, особливо до УНР. Потужним джерелом виготовлення різних зразків банкнот були монетні двори Західної України. На жаль, раніше це замовчували», – каже Андрій Папуша, редактор видання «Гроші України». Видання містить чимало цінних ілюстрацій, а «родзинкою» є зображення експонатів із приватних нумізматичних колекцій, Музею грошей НБУ, Національного музею історії України.

МАГІЯ ГРОШЕЙ

Магія грошей. Історія, філософія,життя (рос. мовою) : монографія / В. В. Ільїн. – К. : УБС НБУ, 2011. – 590 с.

ISBN 978-966-484-119-8

У чому сила грошей? Це питання цікавить людство з тих давніх часів, коли з’явилися гроші. У монографії автор пропонує своє розуміння ролі і значення грошей як феномена соціокультурної реальності. З огляду на важливість теоретико -економічного аналізу природи фінансів і грошей, у дослідженні представлено історичний, філософський, екзистенціальний підходи до пізнання «таємниці» грошей. Розгляд метафізичного змісту грошей у контексті моралі, цінностей, свободи, власності, багатства, екзистенції, сенсу життя дозволяють проникнути в сутність їхньої магічної сили та впливу. Монографія розрахована як на фахівців банківської справи, економічної теорії, філософії, так і на широке коло читачів.

НОВИЙ ВЕЛИКИЙ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СЛОВНИК

Новий великий німецько-український економічний словник / М. В. Сивак; Національний банк України. – К. : УБС НБУ, 2008. – 1515 с.

ІSBN 978-966-484-019-1

Cловник містить близько 80 000 термінів і на сьогодні є найповнішим німецько-українським словником з економічної тематики. У цьому словнику наведено терміни та термінологічні словосполучення, що охоплюють різні галузі економіки (як теоретичної, так і прикладної), а також різні галузі фінансів та банківської справи (бюджет, кредитна справа, податкова система, цінні папери, статистика, страхування), міжнародні економічні та валютні відносини, діловодство, організація виробництва тощо. До словника також включено лексику, що вживається в ділових перемовинах та діловій кореспонденції. Під час роботи над словником були використані німецькі економічні видання, спеціальна німецькомовна література економічного профілю, сучасні німецькі та українські лексикографічні видання. Для економістів, фінансистів, підприємців, юристів, наукових працівників, викладачів, студентів та аспірантів.

Соціальне забезпечення в Україні

“Соціальне забезпечення в Україні”: навч. посібник / кол. авторів; за ред.доктора економічних наук, професора  А. Я. Кузнєцової, доктора філософських наук, професора З. Е. Скринник, доктора економічних наук, професора Л. К. Семів — Львів : Університет банківської справи, 2021. — 547 с

ISBN 978-966-484-325-3

Електронна версія доступна за посиланням 

Навчальний посібник створений колективом кафедри менеджменту та соціального забезпечення Навчально-наукового інституту економіки та соціальних відносин Університету банківської справи у співдружності з Науково-дослідним центром ТзОВ «АЙКЮ ХОЛДИНГ» як методичне підґрунтя інноваційної освітньої програми «Соціальне забезпечення». У викладі навчального матеріалу тісно переплетаються політичні, правові, морально-етичні та фінансово-економічні аспекти, що, з одного боку, характеризує гуманітарну складову освітнього процесу в Університеті банківської справи,
а з другого — залучає потенціал компетентностей у сфері фінансово-банківської, страхової, підприємницької діяльності до вирішення актуальних завдань соціального захисту громадян України.
Посібник націлений на те, щоб масштабні фінансові потоки, що їх суспільство спрямовує в соціальну сферу, були забезпечені фаховим менеджменотом
спеціалістів, які поєднують глибоке розуміння державної соціальної політики,
комплексних завдань соціального захисту з досконалою фінансово-економічною підготовку

УКРАЇНСЬКА ЛЮДИНА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СВІТІ: ВИМІРИ ІДЕНТИЧНОСТІ

Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності: навч. посібник / кол.

авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З. Е. Скринник. – К. : УБС НБУ, 2015. – 609 с.

ISBN 978-966-484-240-9

Мета навчального посібника «Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності» – сформувати у студентів ціннісні орієнтації та знання щодо особливостей екзистенційного становища, духовних практик та господарської діяльності, соціальної відповідальності європейської людини у ХХІ столітті. Ці знання мають допомогти становленню європейської ідентичності молодого покоління української еліти. Разом з тим вони створюють картину сучасного європейського світу як цілісної системи в усіх аспектах взаємодії людини із середовищем її буття в єдиному контексті взаємин людини з природою, суспільством, економічним процесом. Студент має усвідомлювати докорінні глобальні зміни загально цивілізаційного рівня, які вимагають інноваційності як провідної риси діяльності сучасного фахівця, знання основних загроз та ризиків європейського і глобального масштабу, які є визначальними для стратегії соціального та економічного розвитку. Ми прагнемо дати майбутньому фахівцеві розуміння магістральних підходів до розв’язання цих проблем на основі найбільш авторитетних концепцій сучасного соціально-гуманітарного знання.

КРИЗА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ПРИЧИНИ І ШЛЯХ ВИХОДУ

Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 10 червня 2015 року / Асоціація українських банків ; Університет банківської справи НБУ (м. Київ) ; відп. ред. С.М.Аржевітін. – К.: УБС НБУ,2015. – 143 с.

ISBN 978-966-484-239-3

Збірник містить результати наукового аналізу кризового стану банківської системи, пошуку причин цієї кризи і шляху виходу з неї. Особливу увагу зосереджено на питаннях руйнації довіри як ключового інституту економічного і фінансового розвитку суспільства; критичної обмеженості монетарного і економічного суверенітету; критичного зниження впливу банківської системи на розвиток економіки; неадекватності монетарного, валютного і банківського регулювання умовами поточної кризи.

Розраховано на широке коло науковців, економістів, підприємців, банкірів, працівників фінансово-кредитних установ, аспірантів і студентів.

ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ І ФОРМУВАННЯ МОНЕТАРНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 5–6 листопада 2015 року / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ; ДВНЗ «Університет банківської справи» ; Громадська рада при Національному банку України ; Асоціація українських банків ; відп. ред. С. М. Аржевітін. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 339 с.

ISBN 978-966-484-272-0

Збірник є логічним продовженням наукової роботи, розпочатої на Конференції «Криза банківської системи: причини і шлях виходу» (Київ, 10 червня 2015 року). Він містить результати наукового аналізу органічного зв’язку стану банківської системи з економікою країни та всебічної ролі НБУ у подоланні макроекономічної кризи і розвитку економіки. Особлива увага концентрувалася на трансформації функціональних завдань центрального банку в умовах системної розбалансованості її економіки; реалізації монетарного суверенітету країни; суттєвого поліпшення конституційного і правового забезпечення діяльності банківської системи, як підсистеми економіки. У полі зору учасників конференції були питання створення монетарних передумов розвитку економіки, оптимізації, з цією метою, процентної, валютної та регуляторної політики НБУ, банківського кредитування.

Розраховано на широке коло науковців, економістів, підприємців, банкірів, працівників фінансово-кредитних установ, аспірантів і студентів.