ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА

Докторантура та аспірантура є структурним підрозділом Університету банківської справи.

Основними завданнями докторантури та аспірантури є:

  • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, впровадження принципів і технологій безперервної науково-дослідницької діяльності, формування наукової інноваційної культури;
  • забезпечення виконання державного замовлення, замовлення Національного банку України та зобов’язань за договорами з юридичними і фізичними особами про надання освітніх послуг при підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.
kravchenko

Кравченко Анна Станіславівна

Завідувач докторантури та аспірантури
 Кандидат економічних наук, доцент
Контакти:
Електронна пошта: doktorantura_ubs@ukr.net

Нормативні документи

Україна

Закон України «Про вищу освіту» >>>

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» >>>

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» >>>

Порядок присудження наукових ступенів: Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 (Втрата чинності відбудеться 01.07.2021) >>>

Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» >>>

Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» >>>

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” >>>

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): Постанова КМУ від 23 березня 2016 року № 261 >>>

Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” >>>

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 >>>

Наукові фахові видання >>>

Університет банківської справи

Правила прийому до аспірантури та доктарантури >>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ, ПЕРЕГЛЯД ТА ЗАКРИТТЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ >>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ >>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, ОТРИМАНИХ У ФОРМАЛЬНІЙ ТА НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ >>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аспірантура

Освітньо-наукова програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Shvets

Гарант освітньої програми: Швець Наталія Романівна

Проректор з навчально-методичної роботи

Профіль освітньої програми

Проєкт освітньої програми  2021 р. >>> - пропозиції щодо змін можна надсилати на пошту - doktorantura_ubs@ukr.net або залишати на сторінці "Рівні освіти" >>>

докторантура

Спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Додаткова інформація

Держзамовлення по докторантурі