ВЧЕНА РАДА

Вчена рада є колегіальним органом управління Університету банківської справи, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора впродовж п’яти робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Відповідно до вимог 36 статті Закону України “Про вищу освіту”, Вчена рада університету на засіданні 1 вересня 2020 року обрала головою Вченої ради Університету треміном на 5 років доктора еконочінмих наук, професора Кузнєцову Анжелу Ярославівну.

ВЧЕНА РАДА

До складу Вченої ради Університету банківської справи входять 26 осіб, з них 7 докторів наук та 15 кандидатів наук.

Вчена рада Університету банківської справи:

 1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності закладу вищої освіти;
 2. розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту закладу вищої освіти, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт закладу вищої освіти;
 4. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 5. ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
 6. ухвалює за поданням керівника закладу вищої освіти рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 7. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 8. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 9. затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;
 10. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 11. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 12. присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 13. приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 14. приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;
 15. має право вносити подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом закладу вищої освіти, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти;
 16. розглядає інші питання діяльності вищого закладу вищої освіти відповідно до його статуту.